Quản Trị 24h

Câu hỏi thường gặp về ISO 14001:2015

Những câu hỏi thường gặp này được thiết kế để cung cấp thêm thông tin chi tiết cho người dùng ISO 14001:2015 và dựa trên các đề xuất được các chuyên gia nhóm làm việc của ISO/TC 207/SC 1/WG 5 (WG5) thống nhất trong quá trình sửa đổi ISO 14001. Nó được chia thành các phần liên quan đến:

 • Khái niệm chung
 • Thuật ngữ và Định nghĩa
 • khoản khái niệm cụ thể

Các thuật ngữ “HLS” và “Phụ lục SL” đề cập đến cấu trúc cấp cao, văn bản cốt lõi giống hệt nhau, các thuật ngữ chung và định nghĩa cốt lõi để sử dụng trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý (MSS) được nêu trong Phụ lục SL của Chỉ thị ISO Phần 1 2015 ( lần thứ 6) phiên bản).

 

KHÁI NIỆM CHUNG

 

1. Tại sao một số văn bản trong Phụ lục SL, các yêu cầu của ISO đối với tiêu chuẩn hệ thống quản lý, đã được sửa đổi?

Để bổ sung các yêu cầu cụ thể của hệ thống quản lý môi trường (EMS) vào văn bản cốt lõi mà vẫn tuân thủ các quy tắc quản lý việc sử dụng Phụ lục SL, đã thống nhất sử dụng phương pháp tích hợp một cách linh hoạt để kết hợp các yêu cầu cụ thể của EMS, tùy thuộc vào về chủ đề và phù hợp với các nguyên tắc hoạt động của ISO/TC 207/SC 1/WG 5. Đôi khi các yêu cầu EMS được thêm vào trong một câu hoặc dấu đầu dòng riêng biệt; đôi khi chúng được chèn vào trong câu hoặc dấu đầu dòng chung của Phụ lục SL.

Nguyên tắc hoạt động của WG5 liên quan đến văn bản bao gồm:

 • đơn giản, rõ ràng và dễ dịch
 • ngắn gọn và tránh dư thừa
 • tính linh hoạt và dễ sử dụng của tiêu chuẩn
 • khả năng kiểm chứng
 • khả năng tương thích với các yếu tố khác của tiêu chuẩn.

Trong một số trường hợp, một số từ trong Phụ lục SL đã được thay thế để đảm bảo tính nhất quán. Ví dụ, về việc sử dụng cụm từ “lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, duy trì, kiểm soát, cải tiến liên tục…”, người ta đồng ý rằng việc sử dụng nhất quán cụm từ trong ISO 14001:2015 là rất quan trọng, nhưng nó đã được điều chỉnh trong các điều khoản được chọn để giải quyết vấn đề ý định cụ thể của mệnh đề một cách chính xác. Ví dụ: trong 6.1.1, WG5 đã sử dụng từ ngữ “thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quy trình”, khác với 8.1 trong đó từ ngữ được WG5 sử dụng là “thiết lập, thực hiện, kiểm soát và duy trì”.

 

2.  Điều gì đã xảy ra với tất cả các thủ tục bắt buộc trong ISO 14001:2004?

ISO 14001:2015 tránh sử dụng thuật ngữ “thủ tục” vì nhiều người đã áp dụng thuật ngữ này không chính xác với nghĩa là “thủ tục dạng văn bản”.   

Ngoài các điều khoản cụ thể yêu cầu một “quá trình”, Khoản 4.4 yêu cầu tổ chức thiết lập các quá trình cần thiết cho hệ thống quản lý môi trường của mình. Điều A.4.4 làm rõ rằng việc xác định mức độ cần thiết của các quá trình là tùy thuộc vào tổ chức để có được sự tin tưởng rằng chúng được kiểm soát, thực hiện theo kế hoạch và đạt được kết quả mong muốn.

Điều A.8.1 về lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động, làm rõ rằng có nhiều cách khác nhau để đảm bảo rằng các quá trình có hiệu quả và đạt được kết quả mong muốn (xem các mục từ a) đến f)). Thiết lập một “thủ tục” (nghĩa là một cách cụ thể để thực hiện một quy trình) chỉ là một trong những cách đó (xem mục c), và thiết lập một “thủ tục dạng văn bản” là một cách khác (xem mục f). 

Điều 7.5.1 đề cập đến thông tin dạng văn bản được yêu cầu trong các điều khoản cụ thể của tiêu chuẩn cũng như bất kỳ thông tin dạng văn bản nào khác mà tổ chức cho là cần thiết để đảm bảo hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường của mình.  

Có tính đến các điều khoản của các điều khoản này, WG5 đã đánh giá lại sự cần thiết của các “thủ tục” bắt buộc trong phiên bản 2015 và đồng ý chỉ định các yêu cầu đối với “các quy trình” trong các điều khoản được chọn và, trong một số trường hợp, các yêu cầu ghi lại các quy trình này. Điều này cho phép các tổ chức có thể linh hoạt xác định xem một quy trình có phải được thực hiện theo một cách cụ thể hay không (nghĩa là “quy trình”), liệu các phương pháp kiểm soát hoạt động khác có phù hợp hơn hay không và liệu có thể cần thêm thông tin dạng văn bản hay không. 

 

3. Tại sao không có điều khoản về Quản lý thay đổi?

ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đồng ý rằng không có điều khoản độc lập hoặc điều khoản phụ nào trong các yêu cầu sẽ được thêm vào để giải quyết vấn đề “quản lý thay đổi”. “Quản lý thay đổi” được đề cập trong các điều khoản phụ phù hợp và văn bản giải thích về quản lý thay đổi được cung cấp trong Phụ lục, A.1.

 

4. Tại sao ISO 14001 đôi khi sử dụng “hiệu ứng” và đôi khi “tác động”?

ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đồng ý rằng từ “tác động” được sử dụng trong định nghĩa về “rủi ro và cơ hội” và các nơi khác trong tiêu chuẩn bao gồm cả “tác động” đối với tổ chức và môi trường. Cụm từ “tác động môi trường” được sử dụng khi đề cập cụ thể đến “tác động” đối với môi trường.

 

5. Mục đích của cụm từ “tăng cường hoạt động môi trường” là gì?

Mục đích cơ bản của cụm từ này là giảm các tác động xấu đến môi trường của tổ chức (nghĩa là giảm sử dụng tài nguyên, khí thải, nước thải, chất thải, v.v.) hoặc tăng cường các tác động có lợi cho tổ chức (ví dụ: tái sử dụng và tái chế các sản phẩm phụ, bảo tồn đất, vân vân.). Khái niệm này được gọi là “hiệu quả hoạt động” trong ISO 14031. ISO/TC 207/SC 1/WG 5 muốn duy trì sự thống nhất với các khái niệm của Phụ lục SL và ISO 14031 về việc cải tiến hệ thống quản lý môi trường, nhất quán với ISO 14001 nhiệm vụ sửa đổi, nhưng trong các điều khoản được lựa chọn muốn nhấn mạnh trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động. Đã thống nhất sử dụng cụm từ “để nâng cao hiệu suất môi trường” trong các điều khoản mà WG5 đã đồng ý nhấn mạnh thêm.

 

6. Điều gì được mong đợi trong các điều khoản 4.1, 4.2 và 6.1?

Kỳ vọng bắt đầu với sự hiểu biết khái niệm, sau đó là sự xác định chi tiết hơn. Ví dụ, kỳ vọng trong 4.1 và 4.2 là để hiểu khái niệm về các vấn đề và yêu cầu của bên quan tâm có liên quan đến tổ chức. Về 6.1, mục đích là để thực hiện việc xác định chi tiết các khía cạnh môi trường có ý nghĩa (6.1.2) và các nghĩa vụ tuân thủ (6.1.3). Phù hợp với “tư duy dựa trên rủi ro”, mục đích của 6.1.1 là tạo ra một phân tích khái niệm về “rủi ro và cơ hội” liên quan đến các vấn đề và yêu cầu khác. Không có yêu cầu hoặc kỳ vọng cho một đánh giá rủi ro chi tiết. 

 

7. Mục đích của cụm từ mới “(những) người làm công việc dưới sự kiểm soát của nó” là gì?

Như được nêu trong Phụ lục, A.3, cụm từ “(những) người làm công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức” bao gồm những người làm việc cho tổ chức và những người làm việc thay mặt tổ chức mà tổ chức có trách nhiệm (ví dụ: nhà thầu). Nó thay thế cụm từ “những người làm việc cho tổ chức hoặc nhân danh tổ chức” và “những người làm việc cho hoặc nhân danh tổ chức” được sử dụng trong phiên bản trước của ISO 14001. Mục đích của cụm từ mới này không khác với mục đích của phiên bản trước .

 

8. “Kết quả dự kiến ​​của EMS” nghĩa là gì?

Trong Khoản 1, Phạm vi, khái niệm “kết quả dự kiến” được giới thiệu. Giải thích thêm được cung cấp trong Phụ lục, A.3. Cụm từ “kết quả dự kiến” thể hiện những gì tổ chức dự kiến ​​sẽ đạt được bằng cách thực hiện hệ thống quản lý môi trường của mình. Ba “kết quả dự kiến” tối thiểu bao gồm nâng cao kết quả hoạt động môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ và đạt được các mục tiêu môi trường. Tổ chức có thể thiết lập các kết quả dự kiến ​​bổ sung cho hệ thống quản lý môi trường của mình. Ví dụ, nhất quán với cam kết bảo vệ môi trường, tổ chức có thể thiết lập kết quả dự kiến ​​để hướng tới phát triển bền vững.

 

ĐIỀU KHOẢN & ĐỊNH NGHĨA

 

9. Các thuật ngữ và định nghĩa được sắp xếp như thế nào trong khoản 3?

Như được nêu trong Chỉ thị ISO/IEC, Phần 2, các thuật ngữ và định nghĩa được liệt kê theo thứ bậc của các khái niệm (phản ánh trình tự giới thiệu của chúng trong tiêu chuẩn). Trong trường hợp của ISO 14001:2015, các điều khoản được nhóm theo tiêu đề điều khoản chính (nghĩa là Bối cảnh của Tổ chức, Lãnh đạo, Lập kế hoạch, v.v.). ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đã đồng ý sắp xếp các thuật ngữ trong các nhóm sao cho (i) các thuật ngữ dành riêng cho lĩnh vực được trình bày liên tiếp sau dạng chung của nó và trong phạm vi có thể (ii) trình bày các thuật ngữ theo thứ tự mà chúng xuất hiện trong văn bản. WG5 đã chèn một “Chỉ mục thuật ngữ theo bảng chữ cái”, có thể được sửa đổi để phản ánh danh sách theo thứ tự bảng chữ cái trong ngôn ngữ khác.

 

10. Tại sao thuật ngữ “nghĩa vụ tuân thủ” được sử dụng trong phiên bản tiếng Anh của ISO 14001 nhưng “các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác” được sử dụng trong một số bản dịch?

Để giải quyết vấn đề dịch thuật đối với một số ngôn ngữ, ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đã đồng ý bổ sung vào định nghĩa “nghĩa vụ tuân thủ” thuật ngữ được thừa nhận “các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác”. Khi chuẩn bị các phiên bản ngôn ngữ khác của ISO 14001: 2015, Các cơ quan thành viên quốc gia chịu trách nhiệm dịch thuật có thể chọn sử dụng thuật ngữ truyền tải tốt nhất ý nghĩa của định nghĩa.

 

11. Có sự khác biệt nào giữa việc sử dụng thuật ngữ “nghĩa vụ tuân thủ” trong ISO 14001 đối với quản lý môi trường và ISO 19600 đối với quản lý tuân thủ không?

Đúng. ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đã sửa đổi định nghĩa của thuật ngữ này bằng cách thêm “Chú thích 1 vào mục (quy định)” để làm rõ rằng “nghĩa vụ tuân thủ” trong ISO 14001 chỉ giới hạn ở những yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý môi trường.

 

12. ISO 14001 có coi việc áp dụng các nghĩa vụ tuân thủ khác nhau của tổ chức (ví dụ: yêu cầu bắt buộc, yêu cầu tự nguyện, v.v.) giống nhau không?

Đúng. ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đồng ý rằng các điều khoản EMS và các điều khoản liên quan được áp dụng như nhau đối với:

 • các yêu cầu bắt buộc như quy định và yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý,
 • nghĩa vụ mà bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ, mặc dù chúng không ràng buộc về mặt pháp lý, chẳng hạn như chỉ thị do công ty mẹ đặt ra cho công ty con hoặc chỉ thị của công ty đối với các bộ phận khác nhau,
 •  và các yêu cầu tự nguyện chẳng hạn như các cam kết mà tổ chức lựa chọn thực hiện.

WG5 không muốn phân biệt những điều này bằng cách (1) thiết lập các điều khoản riêng biệt (nghĩa là các câu lệnh) cho từng điều khoản hoặc (2) cung cấp các điều khoản dư thừa cho từng điều khoản.

 

13.  Quy trình thuê ngoài là gì?

Một quy trình thuê ngoài khác với các sản phẩm và dịch vụ được mua sắm. Các điều kiện cụ thể đối với quy trình thuê ngoài được giới thiệu trong Phụ lục A, A.8.1. Đó là “một quy trình hoặc chức năng được thực hiện bởi một tổ chức bên ngoài đáp ứng tất cả những điều sau:

 • nó nằm trong phạm vi của hệ thống quản lý môi trường;
 • nó là không thể thiếu đối với hoạt động của tổ chức;
 • nó là cần thiết để hệ thống quản lý môi trường đạt được kết quả dự kiến ​​của nó;
 • trách nhiệm đối với việc tuân thủ các yêu cầu được giữ lại bởi tổ chức, và
 • tổ chức và nhà cung cấp bên ngoài có mối quan hệ trong đó quá trình được các bên quan tâm cảm nhận là do tổ chức thực hiện.”

 

KHÁI NIỆM CỤ THỂ

 

14. “Vấn đề” trong khoản 4.1 có nghĩa là gì?

“Các vấn đề” bao gồm các chủ đề quan trọng đối với tổ chức, các vấn đề tranh luận và thảo luận hoặc các hoàn cảnh thay đổi có thể ảnh hưởng, tích cực hoặc tiêu cực, các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường. 

 • Các điều kiện môi trường, ví dụ như không khí, nước, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, KHÔNG phải là vấn đề duy nhất liên quan đến EMS.
 • Các vấn đề có thể phát sinh từ các chủ đề bên ngoài và bên trong phi môi trường, ví dụ như tài chính, công nghệ, quản trị (xem các ví dụ được đưa ra trong Phụ lục, A.4.1).
 • Rủi ro/cơ hội KHÔNG phải là vấn đề; rủi ro/cơ hội phát sinh từ các vấn đề.

 

15. “Mục đích của tổ chức” nghĩa là gì?

Trong 4.1 đoạn 1, “mục đích” của tổ chức đề cập đến lý do tại sao tổ chức tồn tại, ” lý do tồn tại ” của tổ chức . Nó bao gồm các hoạt động cốt lõi đối với sự tồn tại của tổ chức và thường được phản ánh trong tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức.

 

16. Đầu ra của điều khoản 4.1 và 4.2 được mong đợi là gì?

Đầu ra của các mệnh đề này là kiến ​​thức. Đây là sự hiểu biết khái niệm về cách các vấn đề bên trong và bên ngoài, bao gồm các điều kiện môi trường và các yêu cầu của bên quan tâm có liên quan có thể ảnh hưởng đến khả năng của một tổ chức trong việc đạt được các kết quả dự kiến ​​của EMS. Kiến thức này được sử dụng làm đầu vào cho việc thiết kế và cải tiến EMS.

Ví dụ, bằng chứng về kiến ​​thức này xuất hiện trong các phần khác của EMS của một tổ chức. Đồng ý rằng 4.1 và 4.2 không cần thông tin dạng văn bản để đáp ứng các yêu cầu. Vì mỗi EMS là duy nhất, nên theo 7.5.1, tổ chức có thể quyết định xem có cần thêm thông tin dạng văn bản để đảm bảo hiệu quả của EMS hay không.

 

17. Mục đích của khoản 4.2 là gì?

Điều khoản 4.2 là một bước thăm dò, chiến lược để tổ chức thu thập thông tin về các bên quan tâm nhằm hiểu nhu cầu và mong đợi liên quan của họ. 

Trong ISO/TC 207/SC 1/WG 5, tổ chức đã thống nhất rằng tổ chức xác định các nghĩa vụ tuân thủ của mình ở “mức khái niệm” trong 4.2 dựa trên hiểu biết về các yêu cầu liên quan của các bên quan tâm có liên quan. Phân tích chi tiết các yêu cầu này được tiến hành trong 6.1.3. 

Khi đề cập đến các bên quan tâm trong 4.2, thuật ngữ “yêu cầu” đã được thay thế bằng “nhu cầu và mong đợi”. Điều này được thực hiện để duy trì sự khác biệt giữa yêu cầu của bên quan tâm là yêu cầu bắt buộc (chẳng hạn như điều kiện của luật hoặc giấy phép) và yêu cầu mà tổ chức chọn duy trì (chẳng hạn như thỏa thuận hợp đồng). Quyết định cam kết đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm và sau đó tính đến chúng khi thiết kế EMS vẫn nằm trong tay tổ chức.

 

18. Mục đích của việc xem xét khoản 4.1 và 4.2 khi xác định phạm vi của EMS là gì?

Một tổ chức có thẩm quyền xác định phạm vi EMS của mình. Nó có quyền tự chủ để ưu tiên vấn đề nào được xác định trong 4.1 và 4.2 mà nó sẽ giải quyết trong EMS của mình. Khoản 4.3 không ngụ ý rằng tổ chức phải làm việc trên tất cả các vấn đề. 

Hơn nữa, ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đã đồng ý rằng mục đích là xem xét các nghĩa vụ tuân thủ (các yêu cầu của bên quan tâm có liên quan mà tổ chức phải hoặc chọn tuân thủ), không nhất thiết là tất cả các yêu cầu của bên quan tâm. Do đó, cụm từ đã sử dụng thuật ngữ “xem xét” chứ không phải “tính đến”.

 

19. Mục đích của khoản 4.3, xác định phạm vi của EMS là gì?

“Phạm vi” của EMS bao gồm các chức năng của tổ chức, ranh giới vật lý và các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức sẽ áp dụng các yêu cầu của ISO 14001. Thực tế phổ biến là xem xét các mục được mô tả trong các gạch đầu dòng khi thiết lập các tuyên bố phạm vi. 

Quan điểm đồng thuận lâu dài cho phép các tổ chức triển khai EMS theo giai đoạn đã được ISO/TC 207/SC 1/WG 5 xác nhận và duy trì trong phiên bản 2015 của ISO 14001. Để giải quyết mối lo ngại rằng một số hoạt động có thể “chọn bừa” , sản phẩm và dịch vụ để loại trừ có chủ đích những sản phẩm và dịch vụ có khía cạnh môi trường quan trọng, yêu cầu cung cấp phạm vi cho các bên quan tâm đã được thêm vào để đảm bảo tính minh bạch và tránh hiểu lầm. 

Khi phạm vi và ranh giới của EMS đã được xác định, không được phép loại trừ các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ trong phạm vi đã xác định. Mặc dù một tổ chức duy trì quyền tự do và tính linh hoạt để xác định ranh giới phạm vi của mình, nhưng việc tuân thủ ISO 14001:2015 của tổ chức phải dựa trên EMS mạnh mẽ, đáng tin cậy và đáng tin cậy.

Nhất quán với mục đích của yêu cầu sau trong ISO 14001:2004, 4.1, “tổ chức phải …xác định cách thức tổ chức sẽ đáp ứng các yêu cầu này”, ISO 14001:2015 duy trì khái niệm rằng tổ chức có quyền tự quyết định cách thức tổ chức sẽ đáp ứng các yêu cầu của mình . Yêu cầu EMS. Xem Phụ lục, A.4.3 và A.4.4 để làm rõ thêm.

 

20. Mục đích của chính sách cam kết bảo vệ môi trường là gì?

ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đã đồng ý

 • rằng mục đích là có một cam kết chính sách để bảo vệ môi trường (nghĩa bao hàm như được nêu trong thuật ngữ 3.2.1 đã định nghĩa) bao gồm khái niệm “ngăn ngừa ô nhiễm” nhưng cũng có thể bao gồm các khái niệm khác (tức là sử dụng tài nguyên bền vững, khí hậu giảm thiểu thay đổi, v.v.).
 • để duy trì sự nhấn mạnh vào “ngăn ngừa ô nhiễm”.
 • rằng nó nhằm mục đích bao trùm một cái gì đó rộng hơn là “ngăn ngừa ô nhiễm” ngụ ý những nỗ lực tích cực, chủ động.

 

21. Mục đích của yêu cầu xác định “rủi ro và cơ hội” là gì?

ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đồng ý rằng:

 • “rủi ro và cơ hội” không chỉ là rủi ro môi trường (nghĩa là liên quan đến không khí, nước, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, v.v.) và có thể là kết quả của các vấn đề phi môi trường khác gây rủi ro.
 • “rủi ro và cơ hội” KHÔNG phải lúc nào cũng liên quan đến EMS; chỉ khi chúng có thể ảnh hưởng đến mục đích của tổ chức và kết quả dự kiến ​​của EMS.
 • mục đích là để xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh tổ chức (nghĩa là “các vấn đề” từ 4.1 và 4.2 có khả năng gây ra (i) tác động bất lợi (rủi ro) hoặc (ii) tác động có lợi (cơ hội) đối với các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường, và sử dụng kiến ​​thức này như một trong những đầu vào để sắp xếp thứ tự ưu tiên các rủi ro (nguy cơ) và cơ hội. 
 • không có yêu cầu đối với quy trình quản lý rủi ro theo quy định trong tiêu chuẩn.

Hướng dẫn bổ sung về rủi ro và cơ hội được cung cấp trong Phụ lục A.6.1.

 

22. Một số ví dụ về các tiêu chí để xác định rằng một khía cạnh môi trường là có ý nghĩa?

Tiêu chí môi trường (ví dụ: độc tính, thời gian và khả năng phơi nhiễm, v.v.) là tiêu chí chính và tối thiểu để đánh giá các khía cạnh môi trường. Các tiêu chí khác cũng có thể được sử dụng (ví dụ: một khía cạnh có thể không quan trọng khi chỉ xem xét tiêu chí môi trường nhưng khi các vấn đề khác của tổ chức được xem xét (chẳng hạn như mối đe dọa về sự không tuân thủ hoặc cơ hội để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm có liên quan) , khía cạnh có thể có mức độ ưu tiên cao hơn hoặc tầm quan trọng lớn hơn để xác định tầm quan trọng. Tuy nhiên, các tiêu chí khác không được sử dụng để hạ cấp một khía cạnh có ý nghĩa dựa trên tác động môi trường của nó.

 

23. Việc xác định rủi ro và cơ hội, các khía cạnh môi trường và nghĩa vụ tuân thủ là các quy trình riêng biệt hay chúng có thể được hợp nhất?

Tổ chức quyết định xem họ muốn thực hiện các phân tích riêng biệt cho các điều khoản phụ từ 6.1.1 đến 6.1.4 hay kết hợp một số (hoặc tất cả) các phân tích. ISO/TC 207/SC 1/WG 5 nhất trí không ngụ ý rằng các khía cạnh môi trường quan trọng (đầu ra của 6.1.2) hoặc nghĩa vụ tuân thủ (đầu ra của 6.1.3) cần phải trải qua bước “lọc” thứ hai để xác định ” rủi ro và cơ hội” cần được giải quyết trong 6.1.4. Vì tổ chức có thể xác định các rủi ro và cơ hội” liên quan đến các vấn đề, các khía cạnh môi trường quan trọng và các nghĩa vụ tuân thủ riêng biệt hoặc kết hợp, Tổ chức cần lập kế hoạch cho một quá trình và duy trì thông tin dạng văn bản về quá trình (bao gồm các tiêu chí được sử dụng để xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa) ở mức độ cần thiết để tin tưởng rằng quá trình đã được thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, ISO 14001:2015 yêu cầu đầu ra của quy trình (hoặc các quy trình) phải được lập thành văn bản.

 

24. Mối quan hệ giữa các điều 4.1, 4.2, 6.1 và 8.1?

Điều khoản 4.1 và 4.2 cung cấp kiến ​​thức mà tổ chức sử dụng trong 6.1 để xác định các rủi ro và cơ hội cần giải quyết, các khía cạnh môi trường quan trọng, bao gồm việc áp dụng quan điểm vòng đời và các nghĩa vụ tuân thủ trong 6.1. Đây là đầu vào của 6.1.4 và 8.1, tập trung vào việc triển khai các biện pháp kiểm soát vận hành cần thiết để giải quyết các hành động đã hoạch định được xác định trong 6.1.4. 

 

25. Tại sao các cân nhắc về kinh doanh lại bị loại bỏ khỏi điều khoản về các mục tiêu môi trường?

ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đồng ý rằng tổ chức có nhiều lựa chọn khác nhau khi hoạch định các hành động cần thực hiện trong 6.1.4. Việc xem xét các mục tiêu môi trường (nghĩa là các tùy chọn công nghệ, v.v.) áp dụng cho tất cả các tùy chọn này và do đó đã được chuyển sang 6.1.4.

 

26. Khi một tổ chức lập kế hoạch hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội, các nghĩa vụ tuân thủ và các khía cạnh quan trọng, thì các mục tiêu môi trường có cần thiết không?

ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đồng ý rằng tổ chức có nhiều lựa chọn khác nhau khi hoạch định các hành động cần thực hiện trong 6.1.4, nhưng mục tiêu môi trường tối thiểu phải được thiết lập.

WG5 nhất trí rằng việc xem xét các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, nghĩa vụ tuân thủ và xem xét các rủi ro và cơ hội khi thiết lập các mục tiêu môi trường không có nghĩa là lặp lại việc xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, nghĩa vụ tuân thủ cũng như các rủi ro và cơ hội cần được giải quyết (những điều này đã được xác định trong 6.1 ).

 

27. Tại sao các chủ đề bắt buộc phải truyền đạt không được liệt kê trong khoản 7.4?

Theo mô hình Phụ lục SL để đặt các yêu cầu đối với thông tin dạng văn bản, các yêu cầu để truyền đạt một chủ đề cụ thể được đặt trong mệnh đề tương ứng với nơi chủ đề đó được thảo luận và không được tóm tắt trong 7.4. 

 

28. Điều khoản 8.1 có áp đặt các yêu cầu đối với các nhà cung cấp bên ngoài không?

Các tiêu chuẩn ISO chỉ có thể áp đặt các yêu cầu đối với tổ chức áp dụng tiêu chuẩn. 8.1 tập trung vào các quy trình nội bộ có thể được sử dụng để tác động đến các nhà cung cấp bên ngoài, chứ không phải kiểm soát các quy trình của nhà cung cấp bên ngoài. Thuật ngữ “nhà cung cấp bên ngoài” được sử dụng để bao gồm các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ được mua hoặc các quy trình thuê ngoài và để phù hợp với ISO 9001.

 

29. Tại sao ISO 14001 bao gồm một yêu cầu mới về thiết kế ?

ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đã nhất trí rằng việc lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động nên giải quyết các hoạt động thiết kế vì các quyết định quan trọng được đưa ra có khả năng ảnh hưởng đến các tác động môi trường ở từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm và dịch vụ.

 

30. ISO 14001 có yêu cầu tổ chức truyền đạt các tác động môi trường của mình tới mọi người trong chuỗi giá trị của mình không?

Không. Tổ chức có thể linh hoạt cung cấp thông tin về các tác động môi trường đáng kể tiềm ẩn trong giai đoạn chuyển giao, sử dụng và hết hạn sử dụng; do đó cụm từ “xem xét nhu cầu” đã được giữ lại.

 

31. ISO 14001:2015 có loại bỏ yêu cầu năm 2004 về xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn không?

Không. Mọi người nhất trí rằng yêu cầu xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn phù hợp hơn với giai đoạn Lập kế hoạch của mô hình PDCA, thay vì giai đoạn kiểm soát, vì vậy hiện tại nó được đề cập trong 6.1.1.

 

32. Điều khoản 9.3 d) 4) chỉ áp dụng cho các cuộc đánh giá EMS nội bộ hay mục đích bao gồm thông tin về cả các cuộc đánh giá liên quan đến EMS nội bộ và bên ngoài?

Mục đích khi sử dụng thuật ngữ “đánh giá” trong 9.2.2 đề cập đến đánh giá nội bộ do tổ chức hoặc chỉ thay mặt tổ chức tiến hành (phù hợp với tiêu đề của điều khoản phụ), trong khi ở 9.3 nó đề cập đến cả EMS nội bộ và bên ngoài liên quan đến kiểm toán (nghĩa là bên thứ nhất , thứ hai và thứ ba).

 

33. Mục đích của cụm từ ” cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để nâng cao kết quả hoạt động môi trường ” là gì?

ISO/TC 207/SC 1/WG 5 nhất trí rằng mục tiêu cuối cùng của việc cải tiến hệ thống là dẫn đến cải thiện hiệu suất môi trường. WG5 cũng nhất trí rằng cải thiện EMS có thể bao gồm cải thiện hiệu suất môi trường. Cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, mục đích của yêu cầu tập trung vào cải tiến EMS, trong khi ở những trường hợp khác, mục đích là nhấn mạnh vào cải tiến hiệu suất môi trường. –

Do đó, WG5 đã sử dụng như sau:

 • Khi thuật ngữ “cải tiến liên tục” được sử dụng riêng, thì mục đích là tập trung vào cả cải tiến EMS và cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường, không nhấn mạnh cụ thể vào cả hai.
 • Khi cụm từ “cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường” được sử dụng riêng, mục đích là chỉ tập trung vào cải tiến hệ thống quản lý môi trường.
 • Khi cụm từ “nâng cao kết quả hoạt động môi trường” được sử dụng riêng, mục đích là chỉ tập trung vào việc cải thiện kết quả hoạt động môi trường
 • Khi cụm từ “cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của nó” được sử dụng, thì mục đích là tập trung vào cả cải tiến EMS và cải tiến kết quả hoạt động môi trường, với sự nhấn mạnh thêm vào cải tiến kết quả hoạt động. 

 

Nguồn: https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/home/projects/published/iso-14001—environmental-manage/frequently-asked-questions-on-is.html

Dịch: hỗ trợ Google dịch