Quản Trị 24h

Chương 3 Introduction – Fish and Fishery Products – Hazards and Controls Guidance FDA

CHƯƠNG 3: CÁC MỐI NGUY TIỀM ẨN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦNG LOẠI  VÀ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH

 

link: chapter 3

 

Biên dịch: Mai Đình Nguyên

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Em