Quản Trị 24h

Giải thích Quá trình thuê ngoài theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 của Tiểu ban ISO/TC 207/SC 1

Yêu cầu quá trình thuê ngoài là mới đối với ISO 14001 trong phiên bản 2015. Các yêu cầu đối với các quá trình thuê ngoài được nêu trong Khoản 8.1:

Tổ chức phải đảm bảo rằng các quá trình thuê ngoài được kiểm soát hoặc tác động. Loại và mức độ kiểm soát hoặc ảnh hưởng được áp dụng cho (các) quá trình phải được xác định trong hệ thống quản lý môi trường.

Để hiểu các yêu cầu này, trước tiên người ta phải xem lại cả định nghĩa về thuê ngoài và hướng dẫn về thuật ngữ quá trình thuê ngoài có trong Phụ lục A của ISO14001:2015.

Định nghĩa của thuê ngoài là:

3.3.4

thuê ngoài (động từ)

thực hiện một thỏa thuận trong đó một tổ chức (3.1.4) bên ngoài thực hiện một phần chức năng hoặc quá trình (3.3.5) của tổ chức.

CHÚ THÍCH 1: Tổ chức bên ngoài nằm ngoài phạm vi của hệ thống quản lý (3.1.1), mặc dù chức năng hoặc quá trình thuê ngoài nằm trong phạm vi.

Hướng dẫn trong Phụ lục A (A.8.1) nêu rõ:

Một quá trình thuê ngoài là một quá trình đáp ứng tất cả những điều sau:

 • nó nằm trong phạm vi của hệ thống quản lý môi trường;
 • nó là không thể thiếu đối với hoạt động của tổ chức;
 • nó là cần thiết để hệ thống quản lý môi trường đạt được kết quả dự kiến ​​của nó;
 • tổ chức có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu;
 • tổ chức và nhà cung cấp bên ngoài có mối quan hệ trong đó quá trình được các bên quan tâm cảm nhận là do tổ chức thực hiện.

Được kết hợp với nhau, định nghĩa và hướng dẫn sẽ hỗ trợ người dùng xác định các quá trình thuê ngoài của mình.

Liên quan đến yêu cầu rằng “ loại và mức độ kiểm soát hoặc ảnh hưởng được áp dụng đối với (các) quá trình phải được xác định trong hệ thống quản lý môi trường ”, Phụ lục A (A.8.1) đưa ra hướng dẫn về cách xác định mức độ của kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng, và mô tả những hạn chế mà một tổ chức có thể gặp phải khi làm như vậy:

Tổ chức quyết định mức độ kiểm soát cần thiết trong các quá trình kinh doanh của chính mình (ví dụ: quá trình mua sắm) để kiểm soát hoặc tác động đến (một) (các) quá trình thuê ngoài… Quyết định của tổ chức nên dựa trên các yếu tố như:

 • kiến thức, năng lực và nguồn lực, bao gồm:
 • năng lực của nhà cung cấp bên ngoài để đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường của tổ chức;
 • năng lực kỹ thuật của tổ chức để xác định các biện pháp kiểm soát thích hợp hoặc đánh giá mức độ đầy đủ của các biện pháp kiểm soát;
 • tầm quan trọng và ảnh hưởng tiềm ẩn của sản phẩm và dịch vụ đối với khả năng của tổ chức trong việc đạt được kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường của mình;
 • mức độ chia sẻ quyền kiểm soát quá trình;
 • khả năng đạt được sự kiểm soát cần thiết thông qua việc áp dụng quá trình mua sắm chung của mình;
 • cơ hội cải tiến có sẵn.

Khi một quá trình được thuê ngoài,….. khả năng của tổ chức để thực hiện kiểm soát hoặc ảnh hưởng có thể thay đổi từ kiểm soát trực tiếp sang hạn chế hoặc không ảnh hưởng. Trong một số trường hợp, một quá trình thuê ngoài được thực hiện tại chỗ có thể nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của một tổ chức; trong các trường hợp khác, khả năng của một tổ chức để gây ảnh hưởng đến quy trình thuê ngoài ….. có thể bị hạn chế.

 

Nguồn: https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/home/projects/published/iso-14001—environmental-manage/outsouced-process-in-iso-14001.html

Dịch: Hỗ trợ google dịch.