Quản Trị 24h

Giải thích về vòng đời sản phẩm của tiêu ban ISO/TC 207/SC 1

Viễn cảnh vòng đời – ISO 14001 bao gồm những gì

Tại sao bao gồm quan điểm vòng đời?

Theo ISO 14001 – Phương pháp tiếp cận có hệ thống đối với quản lý môi trường có thể cung cấp cho ban lãnh đạo cao nhất thông tin để xây dựng thành công trong dài hạn và tạo ra các lựa chọn góp phần vào sự phát triển bền vững bằng cách kiểm soát hoặc tác động đến cách thức thiết kế, sản xuất, phân phối, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. được tiêu thụ và thải bỏ bằng cách sử dụng quan điểm vòng đời có thể ngăn chặn các tác động môi trường không bị chuyển dịch ngoài ý muốn sang nơi khác trong vòng đời.

Vòng đời là gì?

Định nghĩa về vòng đời là ‘ Các giai đoạn liên tiếp và được liên kết với nhau của một hệ thống sản phẩm (hoặc dịch vụ), từ việc thu thập nguyên liệu thô hoặc tạo ra từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đến việc thải bỏ cuối cùng. Các giai đoạn của vòng đời bao gồm mua nguyên liệu thô, thiết kế, sản xuất, vận chuyển/giao hàng, sử dụng, xử lý khi hết vòng đời và thải bỏ cuối cùng.’

Đánh giá vòng đời có phải là một yêu cầu trong ISO 14001 không?

Không, đó không phải là một yêu cầu như đã nêu rõ trong Phụ lục A6.1.2 của ISO 14001: ‘ Khi xác định các khía cạnh môi trường, tổ chức xem xét quan điểm vòng đời. Điều này không yêu cầu đánh giá vòng đời chi tiết; suy nghĩ cẩn thận về các giai đoạn vòng đời mà tổ chức có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng là đủ. Các giai đoạn điển hình của vòng đời sản phẩm bao gồm mua nguyên liệu thô, thiết kế, sản xuất, vận chuyển/giao hàng, sử dụng, xử lý khi hết vòng đời và thải bỏ cuối cùng. Các giai đoạn vòng đời được áp dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ.’

Tại sao phải xem xét quan điểm vòng đời?

Lý do theo ISO 14001 là ‘Một số tác động môi trường đáng kể của tổ chức có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, giao hàng, sử dụng, xử lý khi hết vòng đời hoặc thải bỏ sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng của tổ chức. Bằng cách cung cấp thông tin, một tổ chức có khả năng ngăn chặn hoặc giảm thiểu các tác động môi trường bất lợi trong các giai đoạn vòng đời này. Tổ chức xem xét mức độ kiểm soát hoặc ảnh hưởng mà tổ chức có thể áp dụng đối với các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ khi xem xét quan điểm vòng đời.

Hướng dẫn từ ISO 14004

Trợ giúp thiết thực – Quan điểm vòng đời

Quan điểm vòng đời bao gồm việc xem xét các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức mà tổ chức có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng. Các giai đoạn trong vòng đời bao gồm mua nguyên liệu thô, thiết kế, sản xuất, vận chuyển/giao hàng, sử dụng, xử lý khi hết tuổi thọ và thải bỏ cuối cùng.

Khi áp dụng quan điểm vòng đời cho các sản phẩm và dịch vụ của mình, tổ chức nên xem xét những điều sau:

 • giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ,
 • mức độ kiểm soát nó có trong các giai đoạn của vòng đời, ví dụ: nhà thiết kế sản phẩm có thể chịu trách nhiệm lựa chọn nguyên liệu thô, trong khi nhà sản xuất chỉ có thể chịu trách nhiệm giảm sử dụng nguyên liệu thô và giảm thiểu chất thải của quy trình và người dùng chỉ có thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng và thanh lý sản phẩm,
 • mức độ ảnh hưởng của nó đối với vòng đời, ví dụ: nhà thiết kế chỉ có thể ảnh hưởng đến phương pháp sản xuất của nhà sản xuất, trong khi nhà sản xuất cũng ảnh hưởng đến thiết kế và cách sử dụng sản phẩm hoặc phương pháp thải bỏ sản phẩm,
 • tuổi thọ của sản phẩm,
 • ảnh hưởng của tổ chức đối với chuỗi cung ứng,
 • chiều dài của chuỗi cung ứng, và
 • độ phức tạp công nghệ của sản phẩm.

Tổ chức có thể xem xét các giai đoạn trong vòng đời mà tổ chức có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng lớn nhất vì những giai đoạn này có thể mang lại cơ hội lớn nhất để giảm sử dụng tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm hoặc lãng phí.

 

Các yêu cầu chính của ISO 14001 đề cập đến quan điểm vòng đời là:

” 6.1.2 Khía cạnh môi trường

Trong phạm vi xác định của hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải xác định các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức có thể kiểm soát và những khía cạnh mà tổ chức có thể ảnh hưởng, và các tác động môi trường liên quan của chúng, xem xét quan điểm vòng đời. “

“8.1 Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động

…..

” Nhất quán với quan điểm vòng đời , tổ chức phải:

 1. thiết lập các biện pháp kiểm soát thích hợp để đảm bảo rằng (các) yêu cầu về môi trường của nó được giải quyết trong quá trình thiết kế và phát triển cho sản phẩm hoặc dịch vụ, xem xét từng giai đoạn trong vòng đời của nó;
 2. xác định (các) yêu cầu về môi trường của mình đối với việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ khi thích hợp;
 3. truyền đạt (các) yêu cầu về môi trường có liên quan của mình cho các nhà cung cấp bên ngoài, bao gồm cả các nhà thầu;
 4. xem xét nhu cầu cung cấp thông tin về các tác động môi trường đáng kể tiềm tàng liên quan đến việc vận chuyển hoặc giao hàng, sử dụng, xử lý khi hết vòng đời và thải bỏ cuối cùng các sản phẩm và dịch vụ của mình.”

Nguồn: https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/home/projects/published/iso-14001—environmental-manage/life-cycle.html

Dịch: Google stranslate