Quản Trị 24h

ISO 14001:2015 – 5.1 LÃNH ĐẠO VÀ SỰ CAM KẾT

LÃNH ĐẠO CAO NHẤT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HIỆU LỰC CỦA EMS

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách: a) chịu trách nhiệm giải trình về tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường;

Điều này có nghĩa là gì?

Điều khoản này yêu cầu lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm về EMS của tổ chức, phiên bản năm 2004 thì trách nhiệm này thuộc về đại diện lãnh đạo.

Làm thế nào để chứng minh?

Để chứng minh sự lãnh đạo và cam kết, lãnh đạo phải phân công các trách nhiệm cụ thể liên quan đến hệ thống quản lý môi trường, trong đó lãnh đạo cao nhất phải trực tiếp tham gia hoặc lãnh đạo cao nhất phải định hướng cho EMS. Lãnh đạo cao nhất có thể giao trách nhiệm về các hành động cho những người khác, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm giải trình để đảm bảo các hành động được thực hiện.

 

ĐẢM BẢO THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách: b) bảo đảm rằng chính sách môi trường và các mục tiêu môi trường được thiết lập và tương thích với định hướng chiến lược và bối cảnh của tổ chức;

Điều này có nghĩa là gì?

Yêu cầu điều khoản này nói lên bằng cách nào đó, lãnh đạo phải đảm bảo chính sách môi trường và mục tiêu môi trường được thiết lập, mục tiêu và chính sách này phải phù hợp với chiến lược và bối của tổ chức. Một lưu ý rằng tiêu chuẩn không yêu cầu lãnh đạo cao nhất phải tự thiết lập chính sách và mục tiêu, mà chỉ đảm bảo chính sách và mục tiêu được thiết lập, điều này nói lên rằng lãnh đạo cao nhất có thể ủy quyền cho một người hay một nhóm người thiết lập chính sách này để trình lên lãnh đạo cao nhất xem xét.

Từ thích hợp với định hướng chiến lược và bối cảnh tổ chức có nghĩa:

  • Thứ nhất, lãnh đạo cao nhất đảm bảo rằng có một chính sách môi trường và mục tiêu môi trường được thiết lập.
  • Thứ hai, các chính sách và mục tiêu phải phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức. Một định hướng chiến lược thường được thể hiện trong một kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chiến lược, ngân sách, hoặc một số công cụ lập kế hoạch điều hành khác. Điều này cho thấy có một sự liên kết chặt chẽ giữa mục tiêu, chính sách và chiến lược của công ty, giúp chúng liên thông và dễ kiểm soát hơn. Ví dụ: trong năm nay, ngân sách dành cho các hoạt động môi trường là 1 tỷ đồng, thì bạn phải thiết lập mục tiêu và chính sách phải nằm trong ngân sách chiến lược đó.
  • Thứ ba, các chính sách và mục tiêu phải phù hợp với bối cảnh của tổ chức. Việc xác định bối cảnh tổ chức là nhằm xác định các rủi ro và cơ hội từ có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức để đáp ứng các mục tiêu. Điều này giúp mục tiêu của tổ chức dễ hoàn thành hơn. Ví dụ: trong bối cảnh tổ chức bạn xác định rằng công nghệ hiện tại phát sinh nhiều khía cạnh môi trường đáng kể và chiến lược công ty đang hiện đại hóa dây chuyền sản xuất mới thì chính sách và mục tiêu môi trường của bạn hướng đến giảm thiểu tác động môi trường do công nghệ gây ra.

Làm thế nào để chứng minh?

Lãnh đạo cao nhất tự mình hay ủy quyền cho một nhóm người thiết lập chính sách và mục tiêu của EMS dự trên các bối cảnh tổ chức ở điều khoản 4 và chiến lược phát triển của tổ chức.

Một văn bản chính sách, mục tiêu có sự phê duyệt của lãnh đạo cao nhất có thể phù hợp cho yêu cầu này.

 

ĐẢM BẢO TÍCH HỢP CÁC YÊU CẦU HTQLMT VÀO QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ CHỐT CỦA TỔ CHỨC

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách: c) đảm bảo tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường vào các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức;

 Điều này có nghĩa là gì?

Trong thực tế, nhiều tổ chức áp dụng tiêu chuẩn môi trường chủ yếu để đối phó hay lấy chứng nhận, nên trong tổ chức xảy ra hai hệ thống chạy song song với nhau, một dùng để đối ứng với đánh giá chứng nhận và một hệ thống vận hành thực tế. Vì vậy, hàm ý của điều khoản này yêu cầu tổ chức không những áp dụng tiêu chuẩn cho các quá trình trong phạm vi HTQLMT mà còn phải áp cho tất cả các quá trình khác của tổ chức ngoài phạm vi chứng nhận.

Vấn đề thứ 2 nữa là một số tổ chức cho rằng công việc ISO do một số người phụ trách như nhân viên ISO, một số người khác thì không liên quan, điều này thì không phù hợp với nguyên tắc sự tham sự của mọi người. Vì vậy, tiêu chuẩn cũng hàm ý mọi người ai cũng phải thực hiện ISO, mọi quá trình khác ngoài phạm vi chứng nhận chứ không phải một số quy trình trong phạm vi chứng nhận hoặc một số cá nhân được phân công.

Làm thế nào để chứng minh?

Việc xem xét dữ liệu xem xét của lãnh đạo hay là xem xét kết quả đánh giá nội bộ có thể tìm thấy khoảng cách giữa các quá trình này một cách dễ dàng. Lãnh đạo cần chứng minh rằng quá trình EMS là quá trình thật và các quá trình đang vận hành đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Và tất cả các quá trình quan trọng của tổ chức đều phải kiểm soát như yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 này.

 

ĐẢM BẢO SẴN CÓ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách: d) đảm bảo tính sẵn có các nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý môi trường;

 Điều này có nghĩa là gì?

Không có quá trình nào tự hoạt động mà không cần nguồn lực, vì vậy lãnh đạo cao nhất phải cung cấp các nguồn lực cần thiết cho các quá trình này để nó hoạt động và tạo ra đầu ra mong muốn. Nguồn lực có thể là con người, thiết bị, cơ sở hạ tầng, tài chính, công nghệ …

Làm thế nào Chứng minh?

Lãnh đạo cao nhất nên lập kế hoạch chiến lược về nguồn lực và quản lý kế hoạch này. Lãnh đạo cao nhất phải giải quyết các nguồn lực đã được xác định và cung cấp một cách đầy đủ và hợp lý. Đồng thời, định kỳ xem xét lại các nguồn lực này nhằm bảo bảo rằng các nguồn lực được cung cấp là phù hợp và có hiệu quả.

 

ĐẢM BẢO TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ EMS

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách:  e) trao đổi thông tin về tầm quan trọng của quản lý môi trường có hiệu lực và của việc phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý môi trường;

 Điều này có nghĩa là gì?

Lãnh đạo cao nhất phải cho tất cả mọi người biết về tầm quan trọng của QMS và tại sao nó lại quan trọng như thế. Đây là một yêu cầu thông tin liên lạc được thực hiện trực tiếp bởi lãnh đạo cao nhất, do đó lãnh đạo không được ủy thác.

Làm thế nào Chứng minh?

Việc trao đổi thông tin được cụ thể hóa trong mục 7.4 của tiêu chuẩn này. Trong trường, lãnh đạo cao nhất có thể chọn một hoặc tất cả các cách sau:

  • Thông báo qua các buổi họp toàn thể nhân viên, họp hàng ngày;
  • Thông báo dựa theo mạng thông tin nội bộ như email, server, loa phát thanh …
  • Trao đổi trên các bảng thông báo, in các card phát cho toàn thể công nhân viên;
  • Và có thể in thông tin dưới file giấy, sau đó chuyển tay cho tất cả nhân viên đọc và ký tên xác nhận….

 

ĐẢM BẢO EMS ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ DỰ KIẾN

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách:  f) đảm bảo hệ thống quản lý môi trường đạt được các kết quả dự kiến;

 Điều này có nghĩa là gì?

Kết quả như dự định là đầu ra của EMS, để đảm bảo được đầu ra như dự định lãnh đạo phải đảm bảo đủ các nguồn lực cần thiết cho các quá trình cần thiết của EMS, đảm bảo phân công trách nhiệm và quyền hạn thực hiện EMS rõ ràng, thiết lập chính sách, mục tiêu môi trường và giám sát và xem xét các quá trình này để đảm bảo chúng hoạt động đúng như hoạch định và đạt như dự định.. Các kết quả dự định ngoài sản phẩm ra còn có các yếu tố khác chẳng hạn như chất thải ít hơn, sự hài lòng của khách hàng cao hơn, chi phí giảm, sản phẩm thân thiện với môi trường hơn.

Làm thế nào Chứng minh?

Cách rõ ràng nhất để lãnh đạo cao nhất đảm bảo kết quả như dự định ​​là theo dõi sự tiến triển của các mục tiêu môi trường, thực hiện xem xét các quá trình định kỳ và xem xét toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra, lãnh đạo cũng phải thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục, đôn đốc thực hiện các hành động nhận diện rủi ro và cơ hội, yêu cầu thực hiện các hành động khắc phục cho các rủi ro và các sự cố không phù hợp.

 

ĐẢM BẢO EMS ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ DỰ KIẾN

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách: g) định hướng và hỗ trợ mọi người nhằm đóng góp vào tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường;

 Điều này có nghĩa là gì?

Trong nhiều tổ chức, lãnh đạo cao nhất thường không tham gia vào hoạt động của hệ thống quản lý môi trường dẫn đến không giải quyết thỏa đáng một số vấn đề mang tính quyết định cho hệ thống làm cho hoạt động của hệ thống bị bế tắc và hệ thống hoạt động không có hiệu lực và hiệu quả.

Vì vậy, tiêu chuẩn yêu cầu lãnh đạo cao nhất phải có sự giám sát trực tiếp với những người liên quan đến hệ thống và các quá trình. Đồng thời, nắm bắt được các điểm tắc nghẽn và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để đảm bảo hệ thống luôn cung cấp đầu ra như dự định.

 Làm thế nào Chứng minh?

Cách rõ ràng nhất để đáp ứng yêu cầu này là lãnh đạo cao nhất phải tham gia mạnh vào việc hoạch định hệ thống, xem xét các quá trình và trong phân tích kỹ lưỡng tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình.

 

LÃNH ĐẠO CAO NHẤT THÚC ĐẨY CẢI TIẾN LIÊN TỤC

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách: h) thúc đẩy cải tiến liên lục;

Điều này có nghĩa là gì?

Cải tiến là một hoạt động quan trọng cho hệ thống quản lý môi trường, chúng giúp năng cao hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường. Do lãnh đạo cao nhất phải là người chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống nên tiêu chuẩn yêu cầu lãnh đạo phải thúc đẩy cải tiến là phù hợp.

Khi lãnh đạo cao nhất nhận thức được vai trò của hoạt động cải tiến thì việc thúc đẩy cải tiến mới hiệu quả. Đây là một yêu cầu mới nhưng nó không phải là nội dung mới. Trong hoạt động thường ngày của tổ chức lãnh đạo cao nhất cũng yêu cầu điều tra nguyên nhân cho những sự không phù hợp, những mục tiêu không đạt để khắc phục, đây cũng là thúc đẩy hoạt động cải tiến.

Việc quyết định áp dụng các công cụ 5S, Kaizen trong doanh nghiệp cũng là một quyết định liên quan đến cải tiến của lãnh đạo cao nhất.

Làm thế nào Chứng minh?

Để chứng minh yêu cầu này có rất nhiều cách, các đơn giản nhất là lãnh đạo cao nhất khuyến khích các phòng ban tham gia vào hoạt động cải tiến, đặt ra mục tiêu cải tiến cho các phòng ban, khen thưởng các phòng ban có hoạt động cải tiến tốt. Hoặc việc yêu cầu thực hiện các mục tiêu không đạt, áp dụng 6 sigma, 5S cũng là một dạng hoạt động cải tiến cho tổ chức.

Lựa chọn áp dụng các công cụ cải tiến như kaizen, 5S, TPM, … cũng thể hiện thúc đẩy cải tiến liên tục của lãnh đạo.

 

ĐẢM BẢO HỖ TRỢ CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ LIÊN QUAN THỂ HIỆN TÍNH LÃNH ĐẠO

 Tiêu chuẩn yêu cầu

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách: i) hỗ trợ các vai trò quản lý liên quan khác để thể hiện tính lãnh đạo của họ đúng như nó đã được nêu đối với các khu vực thuộc trách nhiệm của họ.

Điều này có nghĩa là gì?

Yêu cầu này yêu cầu lãnh đạo cao nhất phải hỗ trợ các quản lý cấp trung, vì họ thường xuyên là một trong những phần yếu nhất của tổ chức. Quản lý cấp trung là những người trực tiếp quản lý các quá trình và giải quyết các vấn đề phát sinh từ quá trình. Do đó, các quản lý cấp trung này cần phải trang bị kiến thức quản trị và có tầm nhìn định hướng vào chiến lược để quản lý quá trình một cách có hiệu lực.

Một vấn đề thứ 2 nữa là lãnh đạo thường giao trách nhiệm và công việc phải làm nhưng lại không giao các quyền quyết định cần thiết để thực hiện trách nhiệm và công việc đó dẫn đến quản lý không thể triển khai được công việc và bế tắt trong giải quyết vấn đề. Điều khoản này một phần ngụ ý rằng lãnh đạo cao nhất phải giao đầy đủ trách nhiệm quyền hạn và nguồn lực cần thiết để họ thực hiện được công việc.

Làm thế nào để chứng minh?

Lãnh đạo cao nhất cần phải tham gia tích cực vào việc hướng dẫn quản lý cấp trung về kiến thức quản trị, tầm nhìn chiến lược của tổ chức, cùng với các quản lý cấp trung này giải quyết các vấn đề xuất hiện từ quá trình, đồng thời tạo điều kiện cho họ nâng cao khả năng thông qua các khóa học hữu ích.

Đồng thời, cung cấp cho họ những quyền hạn quyết định các nguồn lực nhất định và quyền hạn quyết định liên quan đến trách nhiệm của họ để họ để họ thực hiện tốt công việc được giao.

————————————————–

P/S Nếu bạn thấy bài viết này có ích cho bạn và người khác, hãy giúp tôi chia sẽ cho những người khác biết. Nếu bài viết chưa tốt vui lòng comment bên dưới để chúng tôi hoàn thiện lại. Cám ơn bạn rất nhiều!

Nguyễn Hoàng Em