Quản Trị 24h

ISO 22000 2018 – So sánh 7.1.5 và 7.1.6

Thưa quý đọc giả, trong thời gian qua tôi nhận nhiều email các đọc giả hỏi về một số điều khoản mới trong tiêu chuẩn ISO 22000:2018, nhân đây tôi xin chia sẽ bài viết nói về 2 điều khoản mới trong tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là 7.1.5 Các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và 7.1.6 Kiểm soát các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được bên ngoài cung cấp. Tôi xin chia sẽ bài viết dựa trên tư liệu thu thập được từ các website quốc tế. Do đó, nếu có sai xót về nội dung xin vui lòng comment bên dưới để tôi hoàn thiện bài viết này.

a. Các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống:

Điều khoản 7.1.5 nói đến các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống ISO 22000, các yếu tố bên ngoài hệ thống này hiểu như thế nào?

Tiêu chuẩn không định nghĩa hoặc giải thích rõ những yêu tố nào thuộc FSMS và những yếu tố nào nằm ngoài FSMS. Theo Điều khoản 9 TCVN ISO/TS 22004:2015 có giải thích như sau:

“Sử dụng tư vấn và hướng dẫn chung do bên ngoài xây dựng (Điều 1 và 4.1 của TCVN ISO 22000:2007)

Việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì và cải thiện các FSMS là cho địa điểm cụ thể và trách nhiệm của tổ chức.

Tuy nhiên, các tổ chức có thể tìm kiếm hỗ trợ bên ngoài. Hỗ trợ này có thể được đề cập từ các hướng dẫn hoặc mô hình chung được thiết lập từ bên ngoài. Hỗ trợ này cũng có thể được cung cấp bởi các cá nhân hoặc tổ chức tư vấn bên ngoài.

Các hướng dẫn chung về PRP có thể được thực hiện ở mức độ chúng phù hợp và thích hợp cho tổ chức theo 7.2 của TCVN ISO 22000:2007 (tức 8.2 ISO 22000:2018)”

Theo đó, nếu sử dụng tư vấn và sử dụng các tài liệu bên ngoài để quản lý các PRP thì đó gọi là các yếu tố phát triển bên ngoài tổ chức.

Ngoài ra, việc phân biệt các yếu tố bên trong và bên ngoài hệ thống thường dựa vào phạm vi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, những thứ phạm vi nằm trong phạm vi là thuộc FSMS, những yếu tố không thuộc vào phạm vi FSMS được xem là bên ngoài. Khi bạn có sử dụng các yếu tố từ bên ngoài liên quan đến các quá trình gồm PRP, phân tích mối nguy và kế hoạch kiểm soát mối nguy (chẳng hạn yêu cầu áp dụng của khách hàng, …) thì chúng thuộc yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống. Tuy nhiên, theo hiểu biết của tôi các yếu tố phát triển bên ngoài không phải là nhà cung cấp bên ngoài hoặc outsource. Chúng được hiểu như sau:

 • Một số trường hợp công ty không có khả năng phân tích mối nguy, họ thuê các công ty tư vấn để xác định các rủi ro thì các công ty tư vấn này gọi là các yêu tố phát triển bên ngoài hệ thống. Vì sau khi họ đi thì chúng ta phải bố trí nhận sự tiếp nhận và tự cập nhật các rủi ro mới cho họ;
 • Hoặc khi sử dụng các tài liệu hướng dẫn bên ngoài có sẵn để xác định các PRP [ví dụ: ISO / TS 22002-1: PRP và tương tự đối với các loại công nghiệp khác nhau, cũng như từ Hoa Kỳ, CFR Phần 210 cGMP.
 • Hoặc khi sử dụng các công cụ Phân tích mối nguy [ví dụ: Cây quyết định từ CAC / RCP và thậm chí từ Hướng dẫn ISO 22004: 2005]
 • Hoặc sử dụng Kế hoạch kiểm soát mối nguy theo các hướng dẫn có sẵn [ví dụ: Hướng dẫn chung về CAC / RCP về vệ sinh thực phẩm và tương tự từ nhiều tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn ngành hoặc TCVN, yêu cầu khách hàng của tổ chức];
 • Hoặc sử dụng các phần mềm quản lý an toàn thực phẩm, phân tích mối nguy.
 • Một trường hợp khác như khách hàng bạn yêu cầu bạn áp dụng chương trình tiên quyết (PRP) giống như tại khách hàng của bạn, trường hợp bạn áp dụng PRP đó vào hệ thống FSMS của bạn thì đó gọi là yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống.
 • Hoặc khi bạn sử dụng một chương trình tiên quyết được cung cấp từ bên ngoài, ví dụ như vệ sinh cá nhân, ….

Nói tóm lại, nếu tổ chức bạn sử dụng các công cụ, tài liệu, hoặc chuyên gia tư vấn từ bên ngoài liên quan đến việc phân tích mối nguy, Xác định Các PRP, Kế hoạch HACCP, hoặc các phần mềm liên quan quản lý an toàn thực phẩm để sử dụng trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn thì các yếu tố đó gọi là yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống.

Những yếu tố không do tổ chức tự xây dựng mà sử dụng những cái có sẵn để áp dụng thực hiện hoặc thuê tư vấn bên ngoài xây dựng để chúng ta thực hiện thì các yêu tố này được gọi là yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống.

Điều này cho phép một tổ chức lựa chọn giữa việc phát triển các biện pháp kiểm soát của riêng mình hoặc sử dụng một trong những hệ thống an toàn thực phẩm được phát triển bởi một hiệp hội ngành công nghiệp, cơ quan chính phủ, trường đại học, v.v.,.

Việc tùy chọn sử dụng kết hợp các biện pháp kiểm soát được phát triển bên ngoài rất quan trọng đối với một tổ chức nhỏ và / hoặc kém phát triển, bởi vì các tổ chức nhỏ có thể không có quy mô hoặc các nguồn lực cần thiết để thực hiện đánh giá mối nguy và phân tích mối nguy theo ISO 22000 để phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cụ thể tại địa điểm của họ mà về cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ nếu tổ chức chủ yếu phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu hoặc với một vài người mua hoặc người mua cụ thể. Trong những trường hợp này, công ty sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm sự tư vấn giúp đỡ cũng như sử dụng các biện pháp an toàn thực phẩm được phát triển bên ngoài để kiểm soát an toàn thực phẩm.

ISO 22000 tuyên bố rằng các biện pháp kiểm soát được phát triển bên ngoài phải được phát triển theo quy định. Không phải tất cả các chương trình hiện có sẽ đáp ứng yêu cầu này, cũng như không có tất cả các chương trình được phát triển theo nguyên tắc HACCP.

Khi sự kết hợp được phát triển bên ngoài thí các biện pháp kiểm soát để đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000 phải được xác định theo các yêu cầu cụ thể trong kinh doanh thực phẩm nhất định. Cụ thể, cơ quan bên ngoài phải chứng minh rằng họ đã tuân theo các bước được quy định trong việc đánh giá rủi ro, phân tích mối nguy và lựa chọn các biện pháp kiểm soát được nêu trong tiêu chuẩn. Các tổ chức tìm cách cung cấp các biện pháp kiểm soát kết hợp chung cho các phân khúc cụ thể của chuỗi cung ứng (ví dụ: nông dân trồng rau hoặc xe tải hoặc cơ sở chế biến gia cầm nhỏ, các nhà sản xuất chè đen) phải cho thấy rằng họ đã tuân thủ các yêu cầu này.

Tiêu chuẩn quy định rằng tất cả các yếu tố của FSMS được phát triển bên ngoài phải được xác định, kiểm soát và ghi lại (điều này bao gồm cả thiết bị đo lường và giám sát).

Khi lựa chọn các tổ chức phát triển bên ngoài thì các tổ chức này cần cung cấp cho tổ chức khác và cho bất kỳ đánh giá viên bên thứ ba nào, thông tin chi tiết về:

 • Đội an toàn thực phẩm và năng lực của các thành viên trong nhóm;
 • Phạm vi kết hợp các biện pháp kiểm soát;
 • Đặc tính sản phẩm (ví dụ: nguyên liệu thô, thành phần và nguyên liệu tiếp xúc sản phẩm) cũng như các đặc tính sản phẩm cuối cùng và mục đích sử dụng;
 • Sơ đồ dòng chảy quá trình và sơ đồ địa điểm;
 • Mô tả các bước quy trình và biện pháp kiểm soát;
 • Chi tiết về các mối nguy được xác định và giới hạn chấp nhận được của chúng;
 • Đánh giá rủi ro;
 • Lựa chọn các biện pháp kiểm soát;
 • Các chương trình tiên quyết, bao gồm cả những chương trình được lựa chọn thường xuyên và những chương trình được xác định bởi phân tích nguy cơ;
 • Chương trình tiên quyết hoạt động;
 • Điểm kiểm soát tới hạn và giới hạn tới hạn của họ, v.v.;
 • Các yếu tố chương trình liên quan đến kiểm soát không tuân thủ, xác minh, v.v.;
 • Kết quả xác nhận

b. Kiểm soát các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được bên ngoài cung cấp 7.1.6

Điều khoản này nói đến việc sử dụng các nhà cung cấp bên ngoài họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ họ được sử dụng trong quá trình tạo sản phẩm tổ chức, các yếu tố này nằm trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức. Yêu cầu cũng bao gồm việc kiểm soát các quá trình thuê ngoài (outsourced). Điều khoản này tương tự điều khoản 8.4 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ví dụ: các dịch vụ được cung cấp bên ngoài bao gồm các hợp đồng vệ sinh nhà xưởng, kiểm soát dịch hại, hợp đồng bảo trì, giặt ủi hợp đồng, nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì, vật tư, cơ sở hạ tầng, v.v. các quá trình được thực hiện trong nội bộ tổ chức nhưng nhờ nhà cung cấp bên ngoài.

Phần này tập trung vào việc đảm bảo rằng tất cả các quá trình, dịch vụ hoặc sản phẩm bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của các sản phẩm hoặc dịch vụ thành phẩm của bạn. Việc đánh giá và giám sát liên tục năng lực thực hiện của các nhà cung cấp là bắt buộc.

—————————————-

P/S Nếu bạn thấy bài viết này có ích cho bạn và người khác, hãy giúp tôi chia sẽ cho những người khác biết. Nếu bài viết chưa tốt vui lòng comment bên dưới để chúng tôi hoàn thiện lại. Cám ơn bạn rất nhiều!

Nguyễn Hoàng Em