Quản Trị 24h

ISO 22000:2018 – ĐK 8.9.4.2 Đánh giá để thông qua

TỪNG LÔ SẢN PHẨM CHỊU TÁC ĐỘNG TỪ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP PHẢI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn yêu cầu:

Từng lô sản phẩm chịu tác động từ sự không phù hợp phải được đánh giá (8.9.4.2).

Điều này có nghĩa là gì?

Đánh giá (Evaluation) là hành động đưa ra kết luận về một sự việc nào đó bằng việc dựa vào các tiêu chuẩn đã đề ra hoặc bằng cách so sánh với các chuẩn mực đã thiết lập, hay nói cách khác xác định xem những mục tiêu hay tiêu chuẩn đề ra có đạt được hay không. Đánh giá thông qua là xác định xem các lô sản phẩm không phù hợp có đáp ứng với các tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm mà chúng ta đề ra hay không? nếu chúng đáp ứng được các yêu cầu này thì tiến hành thông qua cho ra thị trường, nếu không đạt phải xử lý để chúng trở nên phù hợp hoặc loại bỏ (chuyển mục đích sử dụng).

Ở điều khoản này, tiêu chuẩn nói rằng các lô sản phẩm không phù hợp phải được đánh giá xem các sự không phù hợp đó có tác động đến các tiêu chí chấp nhận của sản phẩm cuối cùng, đồng thời có gây ảnh hưởng đến sự an toàn thực phẩm của người dùng hay không? nếu có chúng phải được xử lý, nếu không có thể thông qua có điều kiện.

Để đánh giá được điều này chúng ta phải xác định nội dung sự không phù hợp và tác động của sự không phù hợp đó với các tiêu chí chấp nhận xem chúng có thỏa mãn tiêu chí chấp nhận hay không. Trường hợp các sự không phù hợp liên quan đến CCP tức là liên quan đến an toàn thực phẩm thì các sản phẩm này phải được xử lý, còn các điểm không phù hợp liên quan đên oPRP thì chúng phải xem xét liệu chúng có ảnh hưởng đến tiêu chí chập nhận sản phẩm cuối cùng hay không?

Làm thế nào để chứng minh?

Đối với các sản phẩm không phù hợp, bạn thực hiện đánh giá tác động của sự không phù hợp này đối với tiêu chí chấp nhận và an toàn thực phẩm cho người sử dụng hay không? nếu không ảnh hưởng thì cho phép thông qua, còn ảnh hưởng thì phải xử lý.

Lưu lại bằng chứng cho việc đánh giá này.

CÁC SẢN PHẨM CHỊU TÁC ĐỘNG TỪ SAI LỖI NẰM TRONG CÁC GIỚI HẠN TỚI HẠN TẠI CÁC CCP KHÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA MÀ PHẢI ĐƯỢC XỬ LÝ

Tiêu chuẩn yêu cầu:

Các sản phẩm chịu tác động từ sai lỗi nằm trong các giới hạn tới hạn tại các CCP không được thông qua mà phải được xử lý theo 8.9.4.3 (8.9.4.2).

Điều này có nghĩa là gì?

Nếu các sản phẩm không phù hợp liên quan đến không đáp ứng giới hạn tới hạn thì sản phẩm đó đã chứa mối nguy có khả năng gây ra mất an toàn thực phẩm cho người sử dụng, vì vậy chúng không được thông qua cho ra thị trường mà phải được xử lý để các mối nguy an toàn thực phẩm trong thực phẩm đó trở nên an toàn cho người dùng.

Việc xử lý được thực hiện theo yêu cầu của điều khoản 8.9.4.3 Xử lý sản phẩm không phù hợp.

Làm thế nào để chứng minh?

Đối với sản phẩm không phù hợp liên quan đến giới hạn tới hạn thì bạn không được phép thông qua mà phải được xử lý theo mục 8.9.4.3.

CÁC SẢN PHẨM CHỊU TÁC ĐỘNG DO KHÔNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG CỦA OPRP CHỈ ĐƯỢC THÔNG QUA KHI CÓ BẰNG CHỨNG KHÁC VỚI HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHO THẤY RẰNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

Tiêu chuẩn yêu cầu:

Các sản phẩm chịu tác động do không đáp ứng tiêu chí hành động của OPRP chỉ được thông qua khi áp dụng bất kỳ điều kiện nào sau đây: a) có bằng chứng khác với hệ thống giám sát cho thấy rằng các biện pháp kiểm soát đã có hiệu lực; (8.9.4.2.a).

Điều này có nghĩa là gì?

Như tôi đã phân tích ở bài viết về các thuật ngữ trong ISO 22000, nếu không đáp ứng giới hạn tới hạn thì sản phẩm đó là có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nếu không đáp ứng tiêu chí hành động thì chưa khẳng định rằng sản phẩm đó đã mất an toàn thực phẩm, để biết chúng có mất an toàn thực phẩm hay không chúng ta phải thực hiện một cuộc đánh giá đầy đủ, nếu bằng chứng đánh giá cho rằng chúng không ảnh hưởng đến ATTP thì chúng ta có thể thông qua.

Trong yêu cầu này tiêu chuẩn nói rằng đối với các sản phẩm không phù hợp có liên quan đến oPRP thì có thể thông qua ra thị trường khi chúng có thể đáp ứng được các yêu cầu như các khoản a, b, c bên dưới.

Bằng chứng khác hơn so với hệ thống theo dõi chứng tỏ các biện pháp kiểm soát có hiệu quả điều này nghĩa là ngoài dữ liệu thông thường thu được từ các biện pháp kiểm soát tại các oPRP đó, tổ chức cần thêm các dữ liệu khác như là các thông số hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, áp suất, tốc độ, tầng số Hz, ….), hoặc kết quả các đánh giá (đánh giá nội bộ, đánh giá của chuyên gia, thẩm tra, ….) cho thấy là các quá trình nằm trong kiểm soát và chúng không ảnh hưởng đến tiêu chí chấp nhận của sản phẩm cuối cùng.

Làm thế nào để chứng minh?

Khi bạn muốn thông qua sản phẩm không phù hợp liên quan đến không đáp ứng oPRP thì ngoài bằng chứng về các biện pháp kiểm soát được thực hiện, ban còn cần phải có thêm bằng chứng về thông số hoạt động của quá trình đó cho thấy chúng đang vận hành có hiệu lực, các kết quả đánh giá cho thấy chúng không gây mất ATTP.

CÁC SẢN PHẨM CHỊU TÁC ĐỘNG DO KHÔNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG CỦA OPRP CHỈ ĐƯỢC THÔNG QUA KHI CÓ BẰNG CHỨNG CHO THẤY TÁC ĐỘNG KẾT HỢP CỦA CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỤ THỂ PHÙ HỢP VỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ KIẾN

Tiêu chuẩn yêu cầu:

Các sản phẩm chịu tác động do không đáp ứng tiêu chí hành động của OPRP chỉ được thông qua khi áp dụng bất kỳ điều kiện nào sau đây: b) có bằng chứng cho thấy tác động kết hợp của các biện pháp kiểm soát đối với sản phẩm cụ thể phù hợp với kết quả thực hiện dự kiến (nghĩa là xác định được các mức chấp nhận) (8.9.4.2.b).

Điều này có nghĩa là gì?

Một mối nguy có thể có nhiều biện pháp kiểm soát, nếu biện pháp kiểm soát trước đó của các mối nguy không đáp ứng, nhưng bằng chứng cho thấy biện pháp kiểm soát ở bước sau của mối nguy đó có hiệu quả thì chúng ta có thể thông qua. Ví dụ: biện pháp kiểm soát mảnh kim loại ở khu nhập liệu đầu vào là một thanh nam châm bằng điện, bạn phát hiện rằng thiết bị này bị hỏng nên không hút được mảnh kim loại, tuy nhiên ở khâu thành phẩm bạn có máy rà kim loại vẫn hoạt động bình thường thì bạn có thể thông quan sản phẩm được sản xuất trong thời gian nam châm điện đó bị hỏng (bởi vì công đoạn rà kim loại đã loại bỏ mảnh kim loại nếu chính có mặt trong sản phẩm).

Làm thế nào để chứng minh?

Đối với sản phẩm không phù hợp đối với các biện soát kiểm soát các oPRP không đáp ứng, bạn cần xác nhận rằng các biện pháp kiểm soát khác của các mối nguy đó vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát thì bạn có thể thông qua sản phẩm đó. Bạn lưu lại các bằng chứng cho rằng các biện pháp kiểm soát khác là phù hợp.

CÁC SẢN PHẨM CHỊU TÁC ĐỘNG DO KHÔNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG CỦA OPRP CHỈ ĐƯỢC THÔNG QUA KHI CÁC KẾT QUẢ CỦA VIỆC LẤY MẪU, PHÂN TÍCH VÀ/HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG THẨM TRA KHÁC CHỨNG MINH RẰNG CÁC SẢN PHẨM BỊ TÁC ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI CÁC MỨC CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI CÁC MỐI NGUY ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM CÓ LIÊN QUAN

Tiêu chuẩn yêu cầu:

Các sản phẩm chịu tác động do không đáp ứng tiêu chí hành động của OPRP chỉ được thông qua khi áp dụng bất kỳ điều kiện nào sau đây: c) các kết quả của việc lấy mẫu, phân tích và/hoặc các hoạt động thẩm tra khác chứng minh rằng các sản phẩm bị tác động phù hợp với các mức chấp nhận đối với các mối nguy đối với an toàn thực phẩm có liên quan (8.9.4.2.c).

Điều này có nghĩa là gì?

Khi tiêu chí hành động oPRP không đáp ứng, bạn lấy mẫu kiểm tra định kỳ cho thấy các mối nguy mà bạn kiểm soát tại các tiêu chí hành động đó phù hợp vơi mức chấp nhận cho phép thì bạn có thể thông quan sản phẩm đó. Hoặc là bạn thẩm tra toàn bộ các biện pháp kiểm soát của mối nguy đó, kết quả cho thấy các biện pháp kiểm soát có hiệu lực và tiêu chí chấp nhận ở sản phẩm cuối cùng được đáp ứng thì bạn có thể thông quan sản phẩm đó.

Làm thế nào để chứng minh?

Đối với sản phẩm không phù hợp đối với các biện soát kiểm soát các oPRP không đáp ứng, bạn cần chứng minh rằng tầng suất lấy mẫu định kỳ để đánh giá mối nguy hoặc biện pháp kiểm soát đó được thực hiện đầy đủ, các kết quả kiểm tra cho thấy mối nguy đó nằm trong mức chấp nhận, và kết quả hoạt động thẩm tra cho thấy việc kiểm soát quá trình có hiệu lực.

CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỂ VIỆC THÔNG QUA SẢN PHẨM PHẢI ĐƯỢC LƯU THÀNH THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Tiêu chuẩn yêu cầu:

Các kết quả đánh giá để việc thông qua sản phẩm phải được lưu thành thông tin dạng văn bản (8.9.4.2).

Điều này có nghĩa là gì?

Tiêu chuẩn yêu cầu bạn lưu lại các hồ sơ nói ở các yêu cầu 8.9.4.2.a, 8.9.4.2, 8.9.4.2c ở trên.

Làm thế nào để chứng minh?

Tiêu chuẩn yêu cầu bạn lưu lại các hồ sơ nói ở các yêu cầu 8.9.4.2.a, 8.9.4.2, 8.9.4.2c ở trên.

Tài liệu tham khảo:

  1. Food Safety Management Programs – Debby L. Newslow, CRC Press copyright 2014
  2. Food Safety in the Seafood Industry – Nuno F. Soares, Cristina M. A. Martins, António A. Vicente, copyright 2016 by John Wiley & Sons, Ltd.  
  3.  TCVN ISO/TS 22004:2015 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 22000

Nguyễn Hoàng Em