Quản Trị 24h

ISO 45001 – ĐK 6 HOẠCH ĐỊNH

Các hoạt động lập kế hoạch cho OHSMS được thảo luận trong điều khoản 6, đây là điều khoản thay thế “Hành động phòng ngừa” trong tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Điều khoản này bao gồm các phân tích về:

 • Khái quát – yêu cầu chung
 • Nhận biết mối nguy, đánh giá rủi ro và cơ hội
 • Xác định các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác
 • Hoạch định việc thực hiện
 • Mục tiêu việc hoạch định đạt được các mục tiêu

6.1 Hoạch định giải quyết rủi ro và cơ hội

6.1.1 Yêu cầu chung

Trong điều khoản này, chúng tôi cố gắng giải thích cách tiếp cận dựa trên rủi ro và cơ hội thông qua các tiêu chuẩn và phân biệt giữa rủi ro và cơ hội chiến lược và hoạt động. Vì lý do này, các yêu cầu chung để đối phó với rủi ro và cơ hội từ điều khoản 6.1.1 được xem xét liên quan đến điều khoản 6.1.2 vui lòng xem phần giải thích các điều khoản bên dưới

Ngoài ra, tiêu chuẩn yêu cầu

“Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về:

Rủi ro và cơ hội;

Quá trình và các hành động cần thiết để xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội của nó trong phạm vi cần thiết để tin tưởng rằng chúng được thực hiện theo kế hoạch.”

 

6.1.2 Nhận biết mối nguy, đánh giá rủi ro và cơ hội

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Rủi ro và cơ hội phải được nhận biết và đánh giá, trong số những kết quả từ việc phân tích bối cảnh, các mối nguy liên quan đến nơi làm việc và các nghĩa vụ pháp lý. Điều này bao gồm:

 • Rủi ro co hội về chiến lược
 • Rủi ro cơ hội về hoạt động
 • Các yêu cầu pháp lý, và các yêu cầu khác
 • Các quá trình mua sắm, thuê ngoài

Điều khoản 6.1.1:  nhấn mạnh đến rủi ro chiến lược phát sinh từ bao gồm:  điều khoản 4.1- các vấn đề bên trong và bên ngoài, điều khoản 4.2 – phân tích các bên liên quan  và  điều khoản 4.3 – phạm vi áp dụng, 6.1 .3 – như các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu. Đây là những ví dụ: Rủi ro do thay đổi kinh tế hoặc tiến bộ công nghệ.v.v.

Điều khoản 6.1.2: rủi ro hoạt động: rủi ro do các mối nguy liên quan đến nơi làm việc, các quá trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức

Các rủi ro và cơ hội đã xác định phải được đánh giá và tính đến khi lập kế hoạch OHSMS. Nếu nhu cầu hành động được xác định thông qua việc đánh giá rủi ro OHS và các rủi ro khác, điều này phải được phản ánh trong các hoạt động lập kế hoạch tiếp theo và cách thức thực hiện các hoạt động này trong công ty. Thông tin dạng văn bản phải được lưu giữ về các rủi ro và cơ hội cũng như về các quá trình liên quan đến việc xác định và giải quyết chúng.

Những gì cần phải đạt được?

Cách tiếp cận dựa trên rủi ro và cơ hội nhằm góp phần vào hành động chủ động và phòng ngừa trong OHSMS. Đối với lĩnh vực rủi ro liên quan đến nơi làm việc, đó là một nghĩa vụ pháp lý dưới hình thức đánh giá rủi ro. Đối phó với rủi ro và cơ hội cho phép chuẩn bị tinh thần cho các phản ứng. Nó giúp hiểu rõ hơn về các quá trình và cấu trúc nội bộ cũng như những ảnh hưởng bên ngoài của tổ chức. Tổ chức phải xác định các cơ hội và rủi ro và đưa ra các biện pháp hỗ trợ và đối phó thích hợp. Điều này nhằm mục đích làm cho rủi ro có thể kiểm soát được và mở rộng cơ hội. Ngay cả khi không phải tất cả các rủi ro đều bị ảnh hưởng bởi các biện pháp cụ thể, thì ít nhất cũng nên xây dựng nhận thức về văn hóa an toàn.

Hệ thống về cách thức tiến hành xác định, đánh giá và ảnh hưởng không có trong tiêu chuẩn (hoặc các tiêu chuẩn khác). Điều chắc chắn duy nhất là không cần thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro riêng biệt, ví dụ theo ISO 31000 hoặc ONR 49000.

Tham khảo hoạt động trên thực tế

Khái niệm rủi ro và cụ thể hơn là rủi ro OHS được định nghĩa trong ISO 45001 như sau:

 • Rủi ro là ảnh hưởng của sự không chắc chắn. Rủi ro có liên quan đến một sự kiện và hậu quả hoặc ảnh hưởng của nó. Hậu quả và tác động có thể tích cực hoặc tiêu cực, sau đó cơ hội hoặc rủi ro được nói đến. Sự không chắc chắn đề cập đến việc thiếu thông tin đáng tin cậy liên quan đến sự hiểu biết và kiến ​​thức về bản thân sự kiện, khả năng xảy ra sự kiện và hậu quả hoặc tác động của sự kiện đó.

Rủi ro thường được đặc trưng là sự kết hợp của xác suất xảy ra và mức độ thiệt hại. Theo đó, rủi ro OHS cũng được hiểu trong tiêu chuẩn:

 • Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc (rủi ro OHS) là kết quả của a) xác suất xảy ra các sự kiện và điều kiện nguy hiểm, b) sự phơi nhiễm của nhân viên và c) mức độ nghiêm trọng của thương tích hoặc bệnh tật do các sự kiện nguy hiểm gây ra hoặc tiếp xúc có thể được gây ra.

Tiêu chuẩn cũng yêu cầu xem xét các cơ hội OHS, được hiểu là:

 • Cơ hội An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (Cơ hội OHS) là một tình huống hoặc tập hợp các tình huống dẫn đến việc cải thiện hiệu suất OHS.

Các thuật ngữ nguy hiểm và mối nguy, không được tách biệt hoàn toàn với nhau trong các tiêu chuẩn liên quan, nhưng phải được phân biệt với tiêu chuẩn này:

 • Mối nguy là nguồn tiềm ẩn của rủi ro ví dụ như một hoặc nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sự kiện hư hỏng đột ngột. Các nguồn nguy hiểm bao gồm các yếu tố gây thương tích hoặc bệnh tật.

Rủi ro OHS phát sinh từ sự tương tác của các nguồn nguy hiểm hoặc mối nguy hiểm, nhân viên và việc tiếp xúc trong tình trạng nguy hiểm (xem Hình 6.2).

Tiêu chuẩn này không bao gồm bất kỳ thông số kỹ thuật nào về quy trình có phương pháp để thực hiện phân tích rủi ro và cơ hội. Phạm vi của các phương pháp rất đa dạng, từ sổ đăng ký rủi ro dạng bảng đến quản lý rủi ro có hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 31000 hoặc ÖNR 49001 ff. Tổ chức phải tự xác định mức độ sâu rộng của cách tiếp cận. Có ý nghĩa khi phân biệt giữa hai cấp độ, rủi ro chiến lược và hoạt động. Tuy nhiên, các bước sau đây phải được thực hiện theo nguyên tắc:

 1. Xác định và phân tích các rủi ro và cơ hội
 2. Đánh giá và ưu tiên các rủi ro và cơ hội
 3. Các biện pháp kiểm soát trong OHSMS.

 

Hình 6.2 Mô hình giải thích về sự phát triển của tai nạn và bệnh tật.

Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 hoặc ÖNR 49001 ff. Tổ chức phải tự xác định mức độ sâu rộng của cách tiếp cận. Có ý nghĩa khi phân biệt giữa hai cấp độ, rủi ro chiến lược và hoạt động. Tuy nhiên, các bước sau đây phải được thực hiện theo nguyên tắc:

 1. Xác định những rủi ro

Các rủi ro và cơ hội chiến lược nảy sinh từ những phát triển có thể xảy ra trong tương lai trong môi trường doanh nghiệp và có thể là kết quả của việc phân tích các vấn đề bên trong và bên ngoài và các bên quan tâm. Để được hỗ trợ phương pháp trong việc xác định rủi ro và cơ hội, có thể tiến hành hội thảo hoặc động não trong quá trình xem xét của ban lãnh đạo và có thể sử dụng các phân tích xu hướng có hệ thống.

Các nguồn rủi ro đối với rủi ro hoạt động có liên quan đến các yếu tố rủi ro tại chính nơi làm việc. Để biết thêm các nguồn rủi ro và cơ hội, xem Bảng 6.1.

Điều kiện rủi ro

• Điều kiện địa điểm (ví dụ như địa điểm bị ô nhiễm, gần gũi với thiên nhiên

và các khu vực bảo vệ cảnh quan, đất và tầng chứa nước dễ thấm nước đòi hỏi công nghệ cứu hộ phức tạp hơn trong trường hợp xảy ra tai nạn, vị trí thung lũng có điều kiện thời tiết nghịch đảo và đôi khi thiếu trao đổi không khí, vùng lân cận nhạy cảm với tiếng ồn hoặc rung động)

• Thiết bị kỹ thuật (ví dụ: các lỗi xây dựng có thể xảy ra đối với máy móc, tuổi đời và tình trạng của các phương tiện bảo quản, chiết rót và xử lý)
• Sử dụng các chất độc hại

• Thất bại của tổ chức (ví dụ: công việc bảo trì không đầy đủ hoặc không được thực hiện, các vấn đề trong cơ cấu và tổ chức quá trình do trách nhiệm không rõ ràng, không đủ trình độ, quy trình sản xuất hoặc thải bỏ không đầy đủ, thiết bị an toàn không tồn tại hoặc không đầy đủ)

Điều kiện cho cơ hội

• Phát triển các thị trường mới và các nhóm mục tiêu

• Sử dụng công nghệ hoặc chất sản xuất mới

• Các biến thể sản phẩm

• Tham gia vào các hợp tác mới trong chuỗi giá trị

• Những thay đổi trong luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

• Thiết lập văn hóa OHS trong tổ chức

Bảng 6.1 Các nguồn rủi ro và cơ hội trong OHSMS

 1. Phân tích, đánh giá và ưu tiên các rủi ro

Các rủi ro chiến lược và hoạt động đã được xác định hiện phải được phân tích và đánh giá. Trong đánh giá rủi ro định lượng, xác suất xảy ra và mức độ thiệt hại cần được xác định. Tuy nhiên, thông thường, độ không chắc chắn là rất cao, đặc biệt là với các rủi ro chiến lược, và không có cơ sở từ dữ liệu lịch sử có thể ngoại suy một cách chính đáng.

Một cách tiếp cận thực dụng có thể được khuyến nghị vào thời điểm này đối với các rủi ro chiến lược là định tính. Nó dựa trên việc đánh giá mức độ phù hợp đối với tổ chức và mức độ tổ chức chuẩn bị cho sự xuất hiện của rủi ro, như việc đánh giá điểm ảnh hưởng và khả năng của các bên liên quan. Bằng cách cộng các đánh giá điểm và xác định các giá trị ngưỡng, để có thể có các hành động/ biện pháp ưu tiên với các bên liên quan. Mức độ ưu tiên phản ánh liệu các yêu cầu của bên liên quan có dẫn đến nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ khác hay không và hỗ trợ tổ chức đưa ra các biện pháp cần thiết cho OHSMS

Ví dụ áp dụng đánh giá rủi ro chiến lược đã được phân tích trong Bối cảnh của tổ chức (tham khảo bài phân tích Chương 4 – Bối cảnh tổ chức)

 Đối với rủi ro hoạt động, có thể giả định rằng có nhiều thông tin đáng tin cậy hơn liên quan đến các nguồn nguy hiểm và các ảnh hưởng có thể xảy ra. Bởi vì các đánh giá rủi ro tạo cơ sở cho việc đánh giá rủi ro OHS. Đánh giá rủi ro là yêu cầu của luật pháp và phải có sẵn trong mọi tổ chức.

Do đó, có thể giả định rằng các đánh giá rủi ro đều có sẵn trong mọi tổ chức và quá trình phương pháp luận đã được biết đến. ISO 45001 bao gồm trong chương. 6.1.2.1 Các yêu cầu toàn diện đối với các tình huống và quy trình được tính đến trong đánh giá rủi ro, được tính đến trong trình tự phương pháp luận của đánh giá rủi ro (xem Hình 6.4).

Việc phát triển OHSMS theo ISO 45001 giúp các tổ chức có cơ hội phân tích nghiêm túc quá trình đánh giá rủi ro được xác định và thực hiện trong tổ chức để xác định xem tất cả các yêu cầu của ISO 45001 đã được tính đến hay chưa (xem Bảng 6.2).

Các rủi ro OHS có thể được đánh giá bán định lượng bằng cách ước tính Xác suất xảy ra và Mức độ thiệt hại. Xác suất xảy ra liên quan đến cái gọi là phơi nhiễm, tức là sự trùng hợp của yếu tố nguy hiểm với nhân viên. Vì mục đích này, một ước tính có thể được thực hiện dựa trên kinh nghiệm tổ chức trong vài năm gần đây, theo đó các khía cạnh sau đây phải được tính đến:

 • Tần suất và khoảng thời gian mà nhân viên đang gặp nguy hiểm phải tiếp xúc với mối nguy hiểm
 • Khả năng nguy hiểm và tác động của nó
 • Khả năng nhận thức kịp thời về mối đe dọa đang trở nên hữu hiệu và khả năng đối phó với các tác động.

Hình 6.4 Cách tiếp cận phương pháp đánh giá rủi ro theo ISO 45001

Bảng 6.2 Danh sách kiểm tra để kiểm tra tính tương thích của việc đánh giá rủi ro với các yêu cầu của ISO 45001

Không Các tình huống sau đã được xem xét chưa
    Các hoạt động / tình huống thường xuyên (hàng ngày, bình thường), không theo quy trình (không thường xuyên, không theo kế hoạch)
    Các sự cố liên quan trong quá khứ (tai nạn, bệnh tật) bên trong hoặc bên ngoài tổ chức, bao gồm các trường hợp khẩn cấp và nguyên nhân của chúng
    Các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn (ví dụ: cháy)
    Các thay đổi thực tế hoặc được đề xuất trong tổ chức, hoạt động, quy trình, hoạt động OHSMS
    Môi trường tại nơi làm việc, là kết quả của các hoạt động liên quan đến công việc trong phạm vi ảnh hưởng của tổ chức
    Môi trường nơi làm việc có thể dẫn đến những người bị thương tật hoặc bệnh tật tại nơi làm việc (ví dụ: thiên tai ở vùng lân cận)
    Thay đổi kiến ​​thức hoặc thông tin về các mối nguy (kết quả nghiên cứu mới)
Không Các yếu tố sau đã được tính đến chưa
    Tổ chức công việc và các yếu tố xã hội (ví dụ: khối lượng công việc, giờ làm việc, quấy rối, lãnh đạo, văn hóa),
    Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc, vật tư, điều kiện vật chất
    Thiết kế sản phẩm và dịch vụ, nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, sản xuất, lắp ráp, xây dựng, cung cấp dịch vụ, bảo trì, thải bỏ
    Menschliche Faktoren
    Loại công việc đã thực hiện
    Những người có quyền truy cập vào nơi làm việc và các hoạt động của họ, bao gồm nhân viên, nhà thầu, khách
    Những người ở khu vực lân cận nơi làm việc có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức (ví dụ: cư dân, người qua đường, nhà thầu)
    Nhân viên ở vị trí không chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của tổ chức (ví dụ: nhân viên dịch vụ khách hàng, tài xế, nhân viên phục vụ tại nhà)
    Thiết kế khu vực làm việc, quy trình, hệ thống, máy móc, thiết bị làm việc, quy trình vận hành, tổ chức công việc

 

Mức độ thiệt hại liên quan đến những thiệt hại có thể xảy ra đối với sức khoẻ, có thể từ hậu quả nhỏ đến hậu quả nghiêm trọng, không thể phục hồi. Khả năng xảy ra và Mức độ nghiệm trọng được đánh giá bằng thang điểm thứ tự đơn giản từ 1–5. Để đi đến những đánh giá có ý nghĩa, nó phải được làm rõ trước, cụ thể đối với tổ chức, sự khác biệt nằm ở đâu giữa thiệt hại thấp và rất cao hoặc xác suất xảy ra cao hay thấp. Hình 6.5 đưa ra một ví dụ, nhưng các tiêu chí đánh giá phải luôn được xây dựng cụ thể cho công ty về rủi ro. Hình thức đánh giá rủi ro này luôn bị ảnh hưởng bởi các diễn giải chủ quan và các ưu tiên rủi ro và cần được thực hiện trong một quá trình đồng thuận với sự tham gia của càng nhiều người (không đồng nhất) càng tốt, như ISO 45001 cũng quy định trong Phần 5.4.

Khả năng xảy ra
1 Không chắc Không thể loại trừ rủi ro; nếu tuân thủ các biện pháp phòng ngừa hiện đại và các biện pháp kiểm soát theo quy định, khả năng xảy ra có thể được đánh giá là khó xảy ra (1 lần/ 5 năm).
2 Hiếm Không thể loại trừ rủi ro, thiệt hại được biết đến trong ngành hoặc so sánh hoạt động thực tế và thông qua các biện pháp kiểm soát hiệu quả (1 lần/ năm).
3 Thỉnh thoảng Không thể loại trừ rủi ro, thiệt hại được biết đến trong ngành hoặc so sánh hoạt động thực tế và thông qua các biện pháp kiểm soát (1 lần/ năm).
4 có thể Rủi ro phải được giả định ở mức có thể, từ các so sánh trong ngành, người ta biết rằng thiệt hại như vậy xảy ra tương đối thường xuyên (1 lần/ 3 tháng)
5 thường xuyên Rủi ro có thể xảy ra nhiều lần với tần suất (1 lần/ 1 tháng)

 

Mức độ nghiêm trọng
1 Không có hậu quả Không có hậu quả sức khỏe, không thương tích, không bệnh tật
2 Những hậu quả nhỏ Hậu quả nhỏ nhưng công việc có thể được tiếp tục, hậu quả nhỏ do tai nạn (vết cắt nhỏ, bỏng cấp độ 1 tại chỗ), bệnh nhẹ (cảm nhẹ, nhức đầu)
3 Hậu quả vừa phải nghiêm trọng (không có thiệt hại vĩnh viễn) Mất việc nhưng không có tổn thương vĩnh viễn, hậu quả vừa phải do tai nạn (rách da, gãy xương đơn giản), bệnh tật vừa phải
4 “Hậu quả nghiêm trọng (có thể thiệt hại vĩnh viễn)” Hậu quả nghiêm trọng với tổn thương vĩnh viễn (không thể phục hồi), ví dụ như mất tứ chi hoặc tổn thương cơ quan và rối loạn căng thẳng sau chấn thương
5 Thiệt hại nghiêm trọng vĩnh viễn, hậu quả chết người Tử vong và thiệt hại vĩnh viễn cho sức khỏe, ngộ độc và thương tích cho cư dân và người qua đường, cơ sở hạ tầng và gián đoạn sản xuất cũng ảnh hưởng đến các tài sản lân cận, các biện pháp chính thức và điều tra tội phạm, đưa tin tiêu cực trên phương tiện truyền thông (thiệt hại hơn …. VND/ USD).

 

Stt Điểm rủi ro Mức độ Hành động
1 15-25 A Rủi ro không thể chấp nhận được, phải có các biện pháp giảm thiểu rủi ro ngay lập tức
2 4-14 B Rủi ro cần có các biện pháp giảm thiểu rủi ro ngắn hạn
3 1-3 C Chấp nhận rủi ro hoặc tùy chọn để kiểm soát.

 

Hình 6.5 Biểu mẫu tiêu chí – nhận diện mối nguy – phân tích rủi ro.

(Nguồn:ONR 49002: 2014)

 Hầu như không có bất kỳ phương pháp tiếp cận nào được thử nghiệm và thử nghiệm để xác định các cơ hội. Trong thực tế, mọi người thường xoay sở bằng cách biến một rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro tương ứng thành cơ hội thông qua việc xây dựng công thức tích cực. Ví dụ về việc điều chỉnh lại như vậy: Các hoạt động của nhân viên bao gồm xử lý các vật nặng do hệ thống cơ xương có thể hoạt động quá mức. Như một biện pháp giảm thiểu rủi ro, việc kiểm tra hỗ trợ kỹ thuật từ cần trục nâng và thực hiện đào tạo về công thái học về nâng, vác và hạ tải nặng theo cách thân thiện với lưng sẽ được bắt đầu. Điều này tạo cơ hội cho công ty nâng cao sức khỏe cho nhân viên.

 

 1. Đưa ra các biện pháp trong OHSMS

Để đưa ra các biện pháp, cần phải có một mức độ ưu tiên đặc trưng cho nhu cầu hành động. Rủi ro chiến lược sẽ cao nếu một chủ đề được đánh giá là rất phù hợp và mức độ không đủ năng lực được đánh giá là cao

Trong trường hợp rủi ro hoạt động, các số liệu đánh giá được ấn định Mức độ thiệt hại và khả năng xảy ra được nhân lên để ưu tiên các rủi ro (xem Hình 6.5). Sau đó, các giá trị ngưỡng phải được xác định để đối phó với các rủi ro, ví dụ: . được phân loại trong các loại rủi ro A, B và C. Sự cần thiết phải hành động và tính cấp thiết của việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp là kết quả của loại rủi ro:

 • Rủi ro loại A: Rủi ro không thể chấp nhận được, phải có các biện pháp giảm thiểu rủi ro ngay lập tức
 • Rủi ro loại B: Rủi ro cần có các biện pháp giảm thiểu rủi ro ngắn hạn
 • Rủi ro loại C: Chấp nhận rủi ro hoặc tùy chọn để kiểm soát.

Kết quả đánh giá và các loại rủi ro có thể được hình dung rất tốt bằng cách sử dụng ma trận rủi ro (xem Hình 6.6).

Khi đối phó với rủi ro thuộc loại A và B, có thể phân biệt các chiến lược quản lý rủi ro sau:

 • Chấp nhận rủi ro (không áp dụng biện pháp, rủi ro)
 • Giảm thiểu rủi ro (phát triển các biện pháp để giảm mức độ thiệt hại hoặc xác suất xảy ra)
 • Chuyển giao rủi ro (chuyển rủi ro cho bên thứ ba, ví dụ: thông qua các điều kiện hợp đồng hoặc bảo hiểm)
 • Tránh rủi ro (không chấp nhận rủi ro, ví dụ như khu vực kinh doanh bị bỏ lại, không đầu tư).

Hình 6.6 Ví dụ về ma trận rủi ro. (Nguồn ONR 49001: 2014)

 

 

6.1.3 Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Tổ chức phải:

 • Xác định các nghĩa vụ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện tại và các yêu cầu khác liên quan đến các mối nguy, rủi ro OHS và OHSMS, có thể truy cập chúng
 • Đề ra các nhiệm vụ và trách nhiệm kinh doanh kết quả và liên tục thực hiện chúng trong tổ chức trong khuôn khổ OHSMS
 • Thông báo thông tin này cho các cơ quan có liên quan và cập nhật nó thường xuyên
 • Đào tạo và hướng dẫn những người có trách nhiệm
 • Duy trì thông tin dạng văn bản về quá trình này.

Ngoài ra, điều khoản 9.1.2 của ISO 45001 như là một phần của việc giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá để đánh giá sự phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý và ràng buộc khác. Để làm được điều này, tổ chức phải:

 • Xác định tần suất và phương pháp đánh giá
 • Đánh giá sự tuân thủ các nghĩa vụ của họ và thực hiện hành động trong trường hợp có sai lệch
 • Biết và đánh giá tình trạng của họ liên quan đến việc tuân thủ các nghĩa vụ
 • Duy trì kết quả đánh giá các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác với thông tin dạng văn bản.

Những gì cần phải đạt được?

Các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, các mối quan hệ hợp đồng và thỏa thuận với các nhóm bên liên quan cung cấp khuôn khổ mà trong đó tổ chức có thể thực hiện các hoạt động của mình. Khuôn khổ này phải được biết đến và các yêu cầu kết quả phải được thực hiện. Tại đây, tổ chức có thể xem xét lại các phát hiện từ việc đánh giá rủi ro, vì các mối nguy phải được xác định, đánh giá và khắc phục liên quan đến các yêu cầu pháp lý cơ bản. Việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác phải được kiểm tra thường xuyên. Mục đích là để đảm bảo rằng các tổ chức luôn tuân thủ luật pháp.

Tham khảo hoạt động trên thực tế

Ngay cả khi yêu cầu tiêu chuẩn này được giữ rất ngắn gọn, nó vẫn rất toàn diện do tính phức tạp của Luật an toàn vệ sinh lao động và có tầm quan trọng lớn đối với các hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Các hành vi vi phạm Luật an toàn vệ sinh lao động, ngoài các điều kiện và tiền phạt, còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ bồi thường cho lãnh đạo cao nhất hoặc Người có trách nhiệm. Ví dụ như: một hành vi vi phạm hành chính dựa trên hành vi cố ý hoặc cẩu thả chống lại các yêu cầu của pháp luật sẽ đi kèm với mức phạt tương ứng. Trong trường hợp lặp lại liên tục hoặc gây nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe, Một nhân viên thậm chí có thể bị phạt tù đến một năm.

Ví dụ: Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Đức được cấu trúc như một luật kép về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, ngoài các quy định của nhà nước, còn bao gồm một loạt các quy định về bảo hiểm tai nạn theo luật định (xem Hình 6.7). Nó cũng bao gồm nhiều lĩnh vực chủ đề khác nhau (xem Bảng 6.3).

Các nghĩa vụ pháp lý cũng có thể đến từ các nguồn khác, ví dụ: B. kết quả từ các thông báo phê duyệt cũng như từ cái gọi là các yêu cầu khác (xem Bảng 6.4).

Các tổ chức cần sự trợ giúp về phương pháp luận để thực hiện yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 45001, theo đó các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác có thể được ghi lại, các nhiệm vụ của doanh nghiệp có thể được rút ra và việc thực hiện chúng có thể được kiểm tra. Để đạt được mục tiêu này, trên thực tế, nó đã chứng tỏ mình giữ được cái gọi là địa chính hợp pháp.

Chủ đề Lĩnh vực Ví dụ
Các nghĩa vụ pháp lý cơ bản của Định nghĩa các yêu cầu đối với doanh nhân, nhân viên • ArbSchG
• ASiG
Nhà máy và an toàn vận hành Yêu cầu về tình trạng và hoạt động của máy móc, thiết bị, hệ thống khi sử dụng • BetrSichV
• TRBS
An toàn sản phẩm Các quy định về an toàn sản phẩm chung, giám sát thị trường, nghĩa vụ thông tin và báo cáo đối với các lĩnh vực sản phẩm riêng lẻ được nêu rõ trong quy định ProdSG
ProdSV
1–11
Luật nơi làm việc Yêu cầu đối với việc trang bị, bảo trì và thiết kế các phòng làm việc, nơi làm việc, các tuyến đường vận chuyển và giao thông, phòng nghỉ, phòng thay đồ, phòng vệ sinh và phòng vệ sinh • ArbStättV
• ASR
Luật hóa chất Yêu cầu đối với nhà sản xuất và người sử dụng để kiểm soát các chất có đặc tính gây hại cho sức khỏe • ChemG
• GefStoffV

Bảng 6.3 Các lĩnh vực điều chỉnh của luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Đức

 

Các nghĩa vụ pháp lý Các yêu cầu khác

• Luật áp dụng, quy định, hướng dẫn

• Quy định của bảo hiểm tai nạn theo luật định

• Quy tắc kỹ thuật

• Đơn đặt hàng / yêu cầu từ cơ quan chức năng

• Giấy phép, giấy phép hoặc các giấy phép khác

• Bản án của tòa án hoặc lệnh hành chính

• Các thỏa thuận, quy ước, giao thức

• thỏa ước tập thể.

• Yêu cầu tổ chức

• Các điều khoản của hợp đồng

• Thỏa thuận công ty và dịch vụ, quy định hợp đồng lao động

• Thỏa thuận với các bên quan tâm

• Thỏa thuận với cơ quan y tế

• Các tiêu chuẩn / định mức không chính thức, các tiêu chuẩn / định mức đã được thống nhất, các hướng dẫn

• Nguyên tắc tự nguyện, hướng dẫn, quy tắc thủ tục chung, đặc điểm kỹ thuật,

Cam kết, quy chế

• Các nghĩa vụ công cộng của tổ chức hoặc tổ chức mẹ / tổ chức bảo trợ của nó.

Bảng 6.4 Nguồn gốc của các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác. (Nguồn: ISO 45001, A 6.1.3, trang 69)

 Bảng đăng ký pháp lý là một bảng tổng hợp dựa trên tiêu chí theo bảng về các nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho tổ chức và các yêu cầu khác. Tiêu chí là ví dụ: Tên, các đoạn liên quan, nghĩa vụ phải hành động, trách nhiệm, thời hạn, tình trạng thực hiện. Nó có thể được chia thành các lĩnh vực pháp lý, chẳng hạn như: Luật an toàn lao động chung, luật nơi làm việc, luật chất độc hại hoặc cũng theo các lĩnh vực làm việc, dựa trên các lĩnh vực đánh giá rủi ro đã xác định. Điều này là do các nghĩa vụ pháp lý hiện hành và các nghĩa vụ khác phải được ghi lại trong bối cảnh đánh giá rủi ro và các biện pháp tuân thủ chúng phải được lập kế hoạch. Sau đó, tổ chức có thể tiến hành như sau (xem Hình.6.8):

 • Đối với mỗi lĩnh vực, các luật, pháp lệnh và hướng dẫn có liên quan ở cấp độ EU, liên bang, tiểu bang và có thể là địa phương, các hướng dẫn / quy tắc kỹ thuật và quy định của công ty bảo hiểm tai nạn được ghi lại và các yêu cầu (đoạn) liên quan đến tổ chức được trích xuất từ họ.
 • Trong một bước tiếp theo, các nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn phù hợp với tổ chức phải được xác định.
 • Việc nêu tên các trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được xác định để hành động đòi hỏi họ phải được thông báo về lĩnh vực trách nhiệm của mình và trên hết là được đào tạo.
 • Các phát hiện quan trọng, các nhiệm vụ phải hành động và các biện pháp cũng phải được thông báo.
 • Không được quên rằng các điều khoản phụ trợ từ các thông báo phê duyệt hoặc trong các lĩnh vực luật pháp tương ứng hoặc trong một tờ riêng theo những điều trên. Tích hợp các tiêu chí.
 • Các yêu cầu khác liên quan đến tổ chức cũng được ghi lại trong bảng đăng ký có thể được rút ra từ việc phân tích các yêu cầu của các bên quan tâm.

Do tính phức tạp cũng như việc thường xuyên sửa đổi và mở rộng luật an toàn và vệ sinh lao động kép, việc ghi chép một cách có hệ thống và hơn hết là đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác là một nhiệm vụ khó khăn đối với các tổ chức: trong các tổ chức nhỏ do hạn chế của họ. nguồn lực kỹ thuật, nhân lực và tài chính, trong các tổ chức lớn, do đó các quy trình sản xuất khác biệt của họ và phạm vi sản phẩm của họ, nếu có. Thường thì các chuyên gia tư vấn bên ngoài chuyên về lĩnh vực này được gọi đến hoặc ủy nhiệm các bộ phận pháp lý của riêng họ.

Các dịch vụ trực tuyến như: cổng thông tin trả phí “www. Umwelt-online.de “có thể được sử dụng. Những quy định này không chỉ cung cấp một bộ sưu tập các phiên bản hiện có hiệu lực của các quy định về sức khỏe và an toàn ở cấp tiểu bang, mà còn có khả năng lưu giữ địa chính hợp pháp và thiết lập dịch vụ cập nhật. Các nguồn thông tin khác về các yêu cầu pháp lý là các tổ chức chính thức và nhà nước, hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động hoặc chuyên gia an toàn lao động.

Điều đặc biệt quan trọng là phải thường xuyên xem xét lĩnh vực nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác. Nên đánh giá hàng quý hoặc sáu tháng về tính hiện tại của địa chính hợp pháp. Hơn nữa, theo điều khoản 9.1.2 của ISO 45001 tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác được tổ chức kiểm tra. Để làm được điều này, tổ chức có thể tự xác định mức độ thường xuyên và hình thức mình làm việc này. Việc xác minh sự tuân thủ các quy định của OHS có thể ví dụ: trong bối cảnh thanh tra thường xuyên, thông qua thảo luận với người có trách nhiệm, lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc đánh giá tuân thủ. Điều quan trọng là phải ghi lại kết quả của việc kiểm tra này. Để giảm số lượng tài liệu và hồ sơ cho hệ thống, việc này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng như hình trên (xem các cột ở bên phải trong biểu mẫu).

 

6.1.4 Hoạch định việc thực hiện

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Khi việc đánh giá rủi ro OHS và các rủi ro khác đã xác định được sự cần thiết của các biện pháp kiểm soát, hoạt động lập kế hoạch sẽ xác định cách thức thực hiện các kiểm soát này trong hoạt động (xem Điều khoản 8); ví dụ, xác định xem có nên kết hợp các biện pháp kiểm soát này vào hướng dẫn công việc hoặc vào các hành động để cải thiện năng lực hay không. Các biện pháp kiểm soát khác có thể ở dạng đo lường hoặc giám sát (xem Điều điều khoản 9).
Các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội cũng cần được xem xét dưới sự quản lý của sự thay đổi (xem 8.1.3) để đảm bảo không có hậu quả không mong muốn.

Những gì cần phải đạt được?

Các hành động được lập kế hoạch chủ yếu phải được quản lý thông qua hệ thống quản lý OHS và phải liên quan đến việc tích hợp với các quy trình kinh doanh khác, chẳng hạn như các quy trình được thiết lập để quản lý môi trường, chất lượng, tính liên tục của hoạt động kinh doanh, rủi ro, tài chính hoặc nguồn nhân lực. Việc thực hiện các hành động đã thực hiện được mong đợi để đạt được các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý OHS.

Tổ chức phải đảm bảo rằng có các kế hoạch cụ thể để:

 • Giải quyết các rủi ro và cơ hội đã được đánh giá
 • Giải quyết các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
 • Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

 

Tham khảo hoạt động trên thực tế

Điều khoản 6.1.4 cũng chỉ rõ rằng các biện pháp chuẩn bị và phản ứng với các tình huống khẩn cấp phải được lên kế hoạch (xem điều khoản  8.2). Hơn nữa, khi lập kế hoạch các biện pháp, cần tính đến những điều sau:

 • Hệ thống phân cấp hành động kiểm soát
 • Khả năng công nghệ, nhu cầu tài chính, hoạt động và kinh doanh của tổ chức.

Các hành động được lập kế hoạch có thể bao gồm việc thiết lập các mục tiêu (tham chiếu phần 6.2 của tiêu chuẩn) hoặc kết hợp hành động vào các quá trình OHSMS khác, chẳng hạn như các thủ tục được lập thành văn bản hoặc năng lực được cải thiện. Các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội cũng cần được xem xét theo điều 8.1.3: quản lý sự thay đổi để đảm bảo rằng không có hậu quả ngoài ý muốn phát sinh từ các hành động được thực hiện. Cuối cùng, tổ chức cần đánh giá hiệu quả của các hành động này. 2 trong số các tiêu chuẩn và kết quả đầu ra từ hệ thống quản lý OH&S.

Loại Cần xác định: Cần thực hiện thao tác: Làm cách nào để:
Giải quyết rủi ro và cơ hội OHSMS – Sự sẵn sàng tham vấn và tham gia vào môi trường làm việc theo truyền thống là rất kém. Người lao động có thể bỏ qua các quy trình OH&S của tổ chức và hiệu suất OH&S không được cải thiện. Ban lãnh đạo cao nhất phải chứng minh cam kết của họ với OHSMS và những người liên quan đến OH&S MS. Các ủy ban OHS hàng tháng sẽ được thành lập với sự tham gia của ban lãnh đạo cao nhất. Tất cả công nhân sẽ được mời để chọn đại diện của họ tại các ủy ban. Biên bản cuộc họp sẽ được công bố với các hành động để cải thiện hiệu suất OHS. Tất cả các cải tiến được đề xuất sẽ được xem xét trước khi đưa ra quyết định. Tất cả các quyết định cần thực hiện của OHSMS sẽ liên quan đến việc tham khảo ý kiến ​​của người lao động trước khi quyết định được đưa ra. Tất cả các quyết định trong OHSMS sẽ minh bạch. Thời gian, đào tạo, nguồn lực sẽ được cung cấp cho sự tham vấn và tham gia. Tích hợp- Các quy trình nghiệp vụ sẽ được cập nhật để bao gồm các hành động đã nêu.
Triển khai thành OHSMS hoặc các quy trình khác- Giám đốc Sản xuất có nhiệm vụ thực hiện các hành động này trong vòng 3 tháng (kể từ lần xem xét cuối cùng của ban lãnh đạo).
Đánh giá tính hiệu quả – Việc này sẽ được thông qua Ủy ban OHS đầu tiên được lên lịch trong thời gian hai tháng.
Xem xét khác – Các
yêu cầu và ràng buộc về hoạt động và kinh doanh.

 

6.2 Xây dựng các mục tiêu và biện pháp OH&S

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Đối với các chức năng và cấp độ liên quan, tổ chức phải đặt ra các mục tiêu OH&S mà thông qua đó, hiệu suất OHSMS và OH&S được duy trì và liên tục cải tiến. Với mục đích này, các mục tiêu phải tính đến kết quả từ việc đánh giá rủi ro và cơ hội, tham vấn nhân viên và phân tích các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác. Các mục tiêu phải tiếp tục:

 • Phù hợp với chính sách OHS
 • Nếu khả thi, có thể đo lường được hoặc phù hợp để đánh giá hiệu suất.

Các mục tiêu OHS phải được hỗ trợ bởi:

 • Hành động (những gì đang được thực hiện?)
 • Tài nguyên cần thiết (tài nguyên nào được yêu cầu?)
 • Người chịu trách nhiệm (ai chịu trách nhiệm?)
 • Cuộc hẹn (khi nào hoàn thành?) Và
 • Kiểm soát thành công dựa trên các tiêu chí đánh giá / các số liệu chính (kết quả được đánh giá như thế nào?)
 • Các quá trình liên quan (các biện pháp được tích hợp vào quy trình kinh doanh như thế nào?).

Các mục tiêu phải được thông báo nội bộ, theo dõi định kỳ và cập nhật nếu cần. Các yêu cầu này phải được chứng minh bằng thông tin dạng văn bản.

Những gì cần phải đạt được?

Các mục tiêu và biện pháp của OHS nên bắt đầu chính xác khi nhu cầu hành động lớn nhất đã được xác định thông qua phân tích rủi ro và cơ hội, đánh giá rủi ro hoặc khuôn khổ pháp lý / phi pháp lý. Kể từ các các phân tích trước đó theo quy định, được thực hiện liên quan đến quá trình, các mục tiêu và biện pháp OHS cũng nên được xác định là liên quan đến khu vực hoặc liên quan đến quá trình càng tốt. Điều này cũng tương ứng với yêu cầu của luật an toàn vệ sinh lao động: người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp an toàn lao động nhằm cải thiện sự an toàn và sức khỏe của người lao động.

Mục tiêu tập trung mạnh mẽ hơn vào bằng chứng định hướng quan trọng vào các con số về sự phát triển và cải thiện hiệu suất OHS để làm cho việc cải tiến liên tục có thể đo lường được và để đạt được sự minh bạch cao hơn về sự phát triển này cho các bên liên quan bên trong và bên ngoài. Việc giám sát việc thực hiện các mục tiêu OHS thông qua các số liệu quan trọng tạo ra bằng chứng khách quan về kết quả OHS đã đạt được. Hơn nữa, nó buộc các tổ chức phải cụ thể hóa các mục tiêu và biện pháp và suy nghĩ xem họ muốn sử dụng những số liệu quan trọng nào để chứng minh sự cải tiến liên tục của họ.

Tham khảo hoạt động trên thực tế

Các mục tiêu và biện pháp OHS có thể được hệ thống hóa rất rõ ràng trong danh mục các mục tiêu và biện pháp OHS (xem Hình 6.9). Một cách thích hợp, nó cũng bao gồm các yêu cầu được quy định theo ISO 45001 đối với các mục tiêu, chẳng hạn như trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực cần thiết và các chỉ số đánh giá.

Mục đích là để loại bỏ các mối nguy càng gần nguồn càng tốt và thực hiện các biện pháp thay thế trước các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và cá nhân (xem Phần 8.1.1). Nhân viên phải tham gia vào việc thiết lập mục tiêu (xem Phần 5.4). Điều này cho phép xác định các mục tiêu và biện pháp liên quan đến lĩnh vực hoặc quy trình. Tương tự như vậy, các mục tiêu và biện pháp OHS đã xác định phải được thông báo trong các khu vực hoặc với chủ sở hữu quá trình để họ được biết đến và mọi người đều có thể đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu.

Mục tiêu Hành động/Biện pháp Nguồn lực Chịu trách nhiệm Thời gian Bằng chứng  
Khu vực tránh nguy hiểm

Giảm thiểu tai nạn tại nơi làm việc

tại 3 %

– Thực hiện cuộc thi ý tưởng “Phòng không tai nạn” Chi phí quảng cáo với số tiền là… € Đại diện HSE  

Tai nạn nội bộ tại nơi làm việc

Thực tế / tai nạn lao động nội bộ năm trước

 

– Kiểm tra nơi làm việc hàng quý

thực hiện

Thời gian cam kết … phút Trưởng Bộ phận    
Giảm 1% thời gian nghỉ ốm – Khởi xướng các đề nghị của công ty về chăm sóc sức khỏe (các khóa học thể thao, tuổi Imp) Chi phí trợ cấp cho các phiếu mua hàng lên tới… € HR   Tỷ lệ ốm đau thực tế / tỷ lệ ốm đau năm trước  
Giảm ô nhiễm bụi 10%

– Trang bị thêm hệ thống máy lạnh trong phòng

– Khai thác tại nơi làm việc tại nguồn phát thải

Chi phí lập kế hoạch và đầu tư €… Bảo trì   Nồng độ bụi (mg / m3)  
Khu vực quản lý
Giảm 5% tai nạn lao động đối với các công ty bên ngoài – Đào tạo chuyên sâu các công ty bên ngoài Thời gian cam kết … phút / công ty bên ngoài Điều phối viên công ty bên ngoài   Tai nạn tại nơi làm việc, công ty bên ngoài thực tế / tai nạn lao động, công ty bên ngoài, năm trước  

Hình 6.9 Biểu mẫu danh mục hành động và mục tiêu OHSBiên soạn: Võ Trần