Quản Trị 24h

Khái quát một số thay đổi của bản dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001:2026

Nhìn chung, phiên bản CD của tiêu chuẩn ISO 9001 có sự điều chỉnh nhỏ nhằm làm rõ các khía cạnh chồng chéo về rủi ro và cơ hội, các cơ hội cải tiến. Việc thay đổi nay được đánh giá là không đáng kể. Đây là phiên bản Dự thảo ở cấp tiểu bản, sau đó hoàn thiện lên bản Dự thảo tiêu chuẩn (Draft) và Dự thảo cuối cùng (Final Draft) còn mất một khoản thời gian khá lâu. Thông thường mất 1 đến 2 năm.

 I. Về tổng quan

 1. Về cấu trúc tiêu chuẩn:
 • Về cơ bản, cấu trúc tiêu chuẩn không thay đổi so với phiên bản ISO 9001:2015. Vẫn giữ cấu trúc bậc cao gồm 10 điều khoản. Trong đó, từ điều khoản 4- 10 là các yêu cầu.
 1. Về nguyên tắc chất lượng
 • Không có sự thay đổi, vẫn 7 nguyên tắc chất lượng;
 1. Sơ đồ quá trình:
 • Hầu như không có sự thay đổi

II. Về điều khoản tiêu chuẩn

 • Điều khoản 4.1. Bổ sung yêu cầu về biến đổi khí hậu như trước;
 • Điều khoản 4.2. Bổ sung thêm yêu cầu mới là phải xác định yêu cầu nào phải được giải quyết trong QMS.
 • Điều khoản 5.1. Thêm 2 yêu cầu mới cho lãnh đạo về tính đạo đức và chính trực, và xác định về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị của tổ chức.
 • Điều khoản 6.1. Tách rủi ro và cơ hội ra thành 2 phần rõ ràng là:

          + Điều khoản 6.1.1. Xác định rủi ro và cơ hội

                   * Điều khoản 6.1.1.1 Xác định các rủi ro cần xử lý

                  * Điều khoản 6.1.1.2. Xác định các cơ hội cần xử lý

         + Điều khoản 6.1.2. Lập kế hoạch xử lý rủi ro

 • Điều khoản 6.3. thêm 2 yêu cầu mới là cách thức theo dõi hiệu lực và cách thức xem xét kết quả thay đổi.
 • Điều khoản 7.1.4. Thêm yêu cầu về yếu tố công nghệ (AI,..) và Văn hoá (văn hoá doanh nghiệp).
 • Điều khoản 9.2. Có sự thay đổi về cách hành văn.
 • Điều khoản 9.3.2. Thêm yêu cầu về xem xét nhu cầu mong đợi các bên liên quan
 • Điều khoản 10.3. thêm 3 yêu cầu mới làm rõ cơ hội cải tiến.

————–

Lưu ý: Bài viết này do siêu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, có thể có một số nội dung chưa chuẩn xác, bài viết này chỉ mang tính cung cấp thông tin thông thường.


Siêu tầm và tổng hợp

Hoàng Em Đồng Tháp