Quản Trị 24h

Chương 8: Các mối nguy liên quan đến phân hủy khác – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

CHAPTER 8: Other Decomposition-Related Hazards

This guidance represents the Food and Drug Administration’s (FDA’s) current thinking on this topic. It does not create or confer any rights for or on any person and does not operate to bind FDA or the public. You can use an alternative approach if the approach satisfies the requirements of the applicable statutes and regulations. If you want to discuss an alternative approach, contact the FDA staff responsible for implementing this guidance. If you cannot identify the appropriate FDA staff, call the telephone number listed on the title page of this guidance.

Chapter 7 covers scombrotoxin poisoning in certain species of fish. This poisoning occurs as a result of the formation of high levels of histamine during decomposition of the fish at improper holding temperatures.

There are indications that decomposition can result in the production of other toxins (e.g., biogenic amines, such as putrescine and cadaverine) that have the potential to cause illness, even in the absence of histamine formation. Such illnesses have been reported with consumption of a number of fish species. FDA also has received a number of consumer complaints concerning illnesses that are associated with the consumption of decomposed shrimp and salmon.

There are also some indications that chemicals formed when fats and oils in foods oxidize may contribute to long-term detrimental health effects

Chương 8: Các mối nguy liên quan đến phân hủy khác

 Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA Cộng) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao bất kỳ quyền nào cho hoặc cho bất kỳ người nào và không hoạt động để ràng buộc FDA hoặc công chúng. Bạn có thể sử dụng một phương pháp thay thế nếu phương pháp đó thỏa mãn các yêu cầu của các đạo luật và quy định hiện hành. Nếu bạn muốn thảo luận về một phương pháp thay thế, hãy liên hệ với nhân viên FDA chịu trách nhiệm thực hiện hướng dẫn này. Nếu bạn không thể xác định nhân viên FDA phù hợp, hãy gọi số điện thoại được liệt kê trên trang tiêu đề của hướng dẫn này.

Chương 7 bao gồm ngộ độc scombrotoxin ở một số loài cá. Ngộ độc này xảy ra do sự hình thành nồng độ histamine cao trong quá trình phân hủy cá khi giữ ở nhiệt độ không đúng

Có nhiều dấu hiệu cho thấy sự phân hủy có thể dẫn đến việc sản sinh ra các chất độc khác (ví dụ, các amin sinh học, chẳng hạn như putrescine và cadaverine) có khả năng gây bệnh, ngay cả khi không có sự hình thành histamine. Như những loại bệnh đã được báo cáo với việc tiêu thụ một số loài cá. FDA cũng đã nhận được một số khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến các bệnh liên quan đến việc tiêu thụ tôm và cá hồi bị phân hủy.

Cũng có một số dấu hiệu cho thấy các hóa chất được hình thành khi chất béo và dầu trong thực phẩm bị oxy hóa có thể góp phần gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài.

BIBLIOGRAPHY

We have placed the following references on display in the Division of Dockets Management, Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852. You may see them at that location between 9 a.m. and 4 p.m., Monday through Friday. As of March 29, 2011, FDA had verified the Web site address for the references it makes available as hyperlinks from the Internet copy of this guidance, but FDA is not responsible for any subsequent changes to Non-FDA Web site references after March 29, 2011.

THƯ MỤC

Chúng tôi đã đặt tài liệu tham khảo sau đây trưng bày tại Phòng Quản lý Dockets, Cục Quản lý Thực Phẫm và Dược, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852. Bạn có thể thấy chúng tại địa điểm đó trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2011, FDA đã xác minh địa chỉ trang web cho các tài liệu tham khảo mà nó cung cấp dưới dạng siêu liên kết từ bản sao Internet của hướng dẫn này, nhưng FDA không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi nào sau đó đối với các tham chiếu trang web không phải của FDA sau ngày 29 tháng 3, 2011;

·      Arnold, S. H., and D. W. Brown. 1978. Histamine toxicity from fish products. Adv. Food Res. 24:113-154

·      Bjeldanes, L. F., D. E. Schultz, and M. M. Morris. 1978. On the aetiology of scombroid poisoning: cadaverine potentiation of histamine toxicity in the guinea pig. Food Cosmet. Toxicol. 16:157-159

·      Concon, J. 1988. Food toxicology. Part A. Principles and concepts, p. 626-627. Marcel Dekker, Inc., New York, NY

·      Eitenmiller, R., and S. DeSouza. 1984. Enzymatic mechanisms for amine formation in fish, p. 431-442. In Ragelis, E. (ed.); Seafood toxins. American Chemical Society, Washington, DC

·      Farn, G., and C. Sims. 1987. Chemical indices of decomposition in tuna, p. 175-184. In D. Kramer and J. Liston (ed.), Seafood quality determination (Book 15 of Developments in food science). Elsevier, New York, NY • Sim, G. và C. Sims. 1987.

·      Guillén, M. D., and E. Goicoechea. 2008. Toxic oxygenated alpha, beta-unsaturated aldehydes and their study in foods: a review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 48:119-136

·      Kubow, S. 1992. Routes of formation and toxic consequences of lipid oxidation products in foods. Free Radic. Biol. Med. 12:63-81. Kubow, S. 1992

·      Lehane, L., and J. Olley. 2000. Review: histamine fish poisoning revisited. Int. J.Food Microbiol. 58:1-37

·      Parrot, J., and G. Nicot. 1986. Absorption de l’histamine par l’appareil digestif, p. 148-161. In Handbuch der Experimentellen Pharmakologie, Vol. 18. Springer-Verlag, New York, NY

·      Quakenbush, F. W. 1945. Toxicity of rancid fats. Oil & Soap. 22:336-338

·      Stratton, J., and S. Taylor. 1991. Scombroid poisoning, p. 331-351. In D. Ward and C. Hackney (ed.), Microbiology of marine food products. Van Nostrand Reinhold, New York, NY

·      Taylor, S. 1985. Histamine poisoning associated with fish, cheese, and other foods, p. 1-47. World Health Organization, VPH/ FOS/85.1. Geneva, Switzerland.

·      Taylor, S. 1988. Marine toxins of microbial origin. Food Technol. 42:94-98.

·      Taylor, S., and S. Summer. 1987. Determination of histamine, putrescine, and cadaverine, p. 235-246. In D. Kramer and J. Liston (ed.); Seafood quality determination (Book 15 of Developments in food science). Elsevier, New York, NY

·      Taylor, S. L., J. Y. Hui, and D. E. Lyons. 1984. Toxicology of scombroid poisoning, p. 417-430. In E. Ragelis (ed.); Seafood toxins. American Chemical Society, Washington, DC.

·         Arnold, S. H. và D. W. Brown. 1978. Độc tính histamine từ các sản phẩm cá. Adv. Food Res. 24: 113-154

·         Bjeldanes, L. F., D. E. Schultz và M. M. Morris. 1978. Về căn nguyên của ngộ độc scombroid: cadaverine gây độc tính histamine ở chuột lang. . Food Cosmet. Toxicol. 16:157-159

·         Concon, J. 1988. Độc tính thực phẩm. Phần A. Nguyên tắc và khái niệm, trang. 626-627. Marcel Dekker, Inc., New York, NY

·         Eitenmiller, R. và S. DeSouza. 1984. Cơ chế enzyme cho sự hình thành amin trong cá, trang. 431-442. Ở Ragelis, E. (ed.);  Độc tố hải sản. Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, Washington, DC

·         Chỉ số hóa học của sự phân hủy trong cá ngừ, trang. 175-184. Trong D. Kramer và J. Liston (ed.);  Xác định chất lượng hải sản (Quyển 15 về phát triển trong khoa học thực phẩm). Elsevier, New York, NY

·         Guillén, M. D. và E. Goicoechea. 2008. Độc tính oxy alpha, aldehyd beta không bão hòa và nghiên cứu chúng trong thực phẩm: một sự xem xét. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 48:119-136

·         Các quá trình hình thành và hậu quả độc hại của các sản phẩm oxy hóa lipid trong thực phẩm. Free Radic. Biol. Med. 12:63-81. Kubow, S. 1992;

·         Lehane, L., and J. Olley. 2000 Xem xét: Xem xét lại ngộ độc histamine ở cá Int. J.Food Microbiol. 58:1-37

·         Parrot,  J. và G. Nicot. 1986. Hấp thu histamine bằng đường tiêu hóa, trang. 148-161. Trong Handbuch der Experimentellen Pharmakologie, Vol. 18. Springer-Verlag, New York, NY

·         Quakenbush, F. W. 1945. Độc tính của chất béo hôi thiu. Dầu & Xà phòng. 22: 336-338.

·         Stratton, J. và S. Taylor. 1991. Ngộ độc Scombroid, trang. 331-351. Trong D. Ward và C. Hackney (chủ biên); Vi sinh vật của thực phẩm biển. Van Nostrand Reinhold, New York, NY

·         Taylor, S. 1985. Ngộ độc histamine liên quan đến cá, phô mai và các thực phẩm khác, p. 1-47. Tổ chức Y tế Thế giới, VPH / FOS / 85.1. Geneva, Thụy Sĩ.

·         Taylor, S. 1988. Độc tố biển có nguồn gốc vi sinh vật Food Technol.42: 94-98.

·         Taylor, S., and S. Summer. 1987. Xác định histamine, putrescine và cadaverine, trang. 235-246. Trong D. Kramer và J. Liston (ed.); Xác định chất lượng hải sản (Quyển 15 phát triển trong khoa học thực phẩm). Elsevier, New York, NY

·         Taylor, S. L., J. Y. Hui và D. E. Lyons. 1984. Độc tính của ngộ độc scombroid, p. 417-430. Trong E. Ragelis (ed.); Độc tố hải sản. Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, Washington, DC.


Biên Dịch: Võ Trần

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Em

Link: https://www.fda.gov/food/seafood-guidance-documents-regulatory-information/fish-and-fishery-products-hazards-and-controls