Quản Trị 24h

Sửa đổi ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với mọi tổ chức trong chuỗi thực phẩm sẽ được triển khai vào năm 2024

ISO/TC34/SC17 tại cuộc họp toàn thể lần thứ 13 tại Singapore vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 đã đồng ý triển khai bản sửa đổi ISO 22000. Một nhóm nghiên cứu đã xem xét các nhận xét do các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đệ trình vào giữa năm 2023 và tìm thấy đủ lý do cơ bản để xem xét các thay đổi đối với tiêu chuẩn, bao gồm:

Cập nhật cấu trúc hài hòa của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO (Phụ lục SL của Chỉ thị ISO Phần 1);

Có khả năng phù hợp với Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm của Ủy ban Codex Alimentarius sửa đổi gần đây (2022);

Những thay đổi về biên tập và các thuật ngữ và định nghĩa mới có thể có;

Những thay đổi do sửa đổi bộ tiêu chuẩn PRP ISO 22002; Và,

Bổ sung các yêu cầu của ISO 22000 do sự phát triển trong lĩnh vực hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

SC17 đã đồng ý thành lập lại WG8 để thực hiện việc sửa đổi này. Các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia sẽ được mời đề cử các chuyên gia WG mới và các thành viên của WG11, hiện đang sửa đổi các tiêu chuẩn PRP ISO 22002 sẽ được mời tham gia để đảm bảo tính liên tục.

Dự kiến ​​việc sửa đổi sẽ mất tối đa hai (2) ba (3) năm để hoàn thành, do đó phiên bản mới của ISO 22000 sẽ được xuất bản vào cuối năm 2026.

 

Nguồn: https://committee.iso.org/sites/tc34sc17/home/news/content-left-area/news-and-updates/news-december-2023.html