Quản Trị 24h

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 – Sổ tay hướng dẫn áp dụng

Sách có dài 322 trang A4, nội dung sách:

Lời mở đầu 

Mục lục 

Các từ viết tắt

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

Chương 1: Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001

Chương 2: Định nghĩa và thuật ngữ.

Chương 3: Tổng quan các vấn đề về luật định trong quản lý môi trường

Chương 4: Bối cảnh tổ chức – Giải thích và áp dụng

Chương 5: Sự lãnh đạo – Giải thích và áp dụng

Chương 6: Hoạch định – Giải thích và áp dụng

Chương 7: Hỗ trợ – Giải thích và áp dụng

Chương 8: Thực hiện- Giải thích và áp dụng

Chương 9: Đánh giá kết quả hoạt động – Giải thích và áp dụng

Chương 10: Cải tiến – Giải thích và áp dụng

Chương 11: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý môi trường

Chương 12: Các bước xây dựng hệ thống quản lý môi trường 

 

Link đăng ký mua sách: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLsS5MZKcY0CUiFj85eL9_OLcws4cEzcX7TQlReLj1xLl20w/viewform?fbclid=IwAR07RykXZicFHe7W4l-0Ctp4-mvlnFq9rrtLcW__mQr-dr1YSoorsIqH0lk