Quản Trị 24h

Sách Sổ tay hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Sách “Sổ tay hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý” trình bày đầy đủ về các vấn đề cẩn thiết để tổ chức một cuộc đánh giá hiệu lực và thành công.  

Link đăng ký mua sách ủng hộ tác giả: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnWC4-vUmx9qRTJHjqy-_3BLi95QYUb8Kz1no7wADlvFV24A/viewform?fbclid=IwAR1TSaTXBUxcbToOZL2GODsJXXpj-0LW8ZKciIpVj-i-MUsSprvVmrprB7g

Link file mềm sách tác giả tặng: https://quantri24h.vn/wp-content/uploads/2023/09/So-tay-huong-dan-danh-gia-he-thong-quan-ly-Free.pdf

Trân trọng!

Hoàng Em Đồng Tháp