Quản Trị 24h

Hướng dẫn ISO và IAF về hướng dẫn đánh giá hoạt động cải tiến ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về

 Sự cải tiến

 • Sự cải tiến

Yêu cầu

10.1 Tổng quát

Tổ chức phải xác định các cơ hội cải tiến (xem 9.1, 9.2 và 9.3) và thực hiện các hành động cần thiết…

10.3 Cải tiến liên tục

Tổ chức phải cải tiến liên tục tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường để nâng cao kết quả hoạt động về môi trường.

hướng dẫn

ISO 14001 sử dụng cải tiến liên tục đối với hệ thống quản lý môi trường. “Liên tục” biểu thị khoảng thời gian diễn ra trong một khoảng thời gian, nhưng với các khoảng thời gian gián đoạn. Do đó, định nghĩa về cải tiến liên tục là “hoạt động định kỳ để nâng cao hiệu suất”. Đánh giá viên cần hiểu rằng có thể có những lúc tổ chức không tham gia tích cực vào việc cải tiến.

Điều quan trọng đối với đánh giá viên là phải nhớ rằng mức độ cải thiện và hiệu suất do tổ chức đặt ra. Đánh giá viên cần tìm cách xác định xem tổ chức có hoạch định các hành động, bao gồm các mục tiêu môi trường, phù hợp với cam kết chính sách môi trường để “cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để nâng cao kết quả hoạt động môi trường hay không”. Tùy thuộc vào tổ chức để cân bằng giữa nhu cầu nâng cao hiệu quả nội bộ của hệ thống quản lý môi trường và nhu cầu nâng cao kết quả hoạt động môi trường

Cải tiến được tập trung vào ba lĩnh vực chính:

 • Tính phù hợp – đề cập đến cách thức hệ thống quản lý môi trường phù hợp với bối cảnh tổ chức.
 • Tính đầy đủ – đề cập đến việc hệ thống quản lý môi trường có đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001 và được triển khai phù hợp hay không.
 • Tính hiệu lực – đề cập đến việc liệu hệ thống quản lý môi trường có đạt được các kết quả mong muốn hay không (nghĩa là các kết quả dự kiến của tổ chức).

Cần nhấn mạnh rằng yêu cầu trong ISO 14001 là cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường. Đánh giá viên cần tìm hiểu cách thức tổ chức đo lường và đánh giá việc đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường. Các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 bao gồm:

 • nâng cao kết quả thực hiện môi trường;
 • thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ;
 • đạt được các mục tiêu môi trường.

(xem tài liệu hướng dẫn về đánh giá kết quả dự định để biết thêm thông tin)

Khi đánh giá yêu cầu này trong ISO 14001:2015, cũng đã xem xét các phần khác của tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện cải tiến môi trường của tổ chức, nếu tổ chức không có sự lãnh đạo cần thiết (điều khoản 5, đặc biệt là 5.2) thì mọi cải tiến các quá trình được đưa ra sẽ không thực hiện được, tương tự như vậy nếu tổ chức không cung cấp các nguồn lực cần thiết (mục 7.1) để đảm bảo rằng quá trình cải tiến có thể được thực hiện, thì điều này sẽ dẫn đến thất bại trong việc thực hiện các cải tiến theo kế hoạch.

Việc không đảm bảo rằng tất cả những điều này được thực hiện có thể dẫn đến sự không phù hợp liên quan đến việc cải tiến không được thực hiện một cách nhất quán. Hoặc việc triển khai hiệu quả không thể chứng minh được (ví dụ: không có hoặc ít phản ứng đối với việc không đạt được các cải tiến hiệu suất theo kế hoạch).

 

Các câu hỏi có thể liên quan đến Cải tiến

 • Chỉ cho xem tôi quá trình mà tổ chức sử dụng để thiết lập các mức cải tiến và hiệu suất?
 • Chỉ cho xem tôi quá trình mà tổ chức sử dụng để cải thiện hệ thống quản lý môi trường của họ?
 • Bối cảnh của tổ chức được xem xét như thế nào khi xác định các cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý môi trường?
 • Chỉ cho tôi xem quá trình mà tổ chức sử dụng để phân tích các nghĩa vụ tuân thủ của mình nhằm xác định các cơ hội cải tiến hệ thống quản lý môi trường?
 • Quá trình được tổ chức sử dụng để xác định thời điểm thay đổi/sửa đổi các quá trình được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của họ là gì?
 • Chỉ cho tôi cách tổ chức đã cải tiến hoặc cố gắng cải tiến các quá trình đảm bảo tuân thủ của họ?
 • Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng các nguồn lực được cung cấp để thực hiện các quá trình thúc đẩy hiệu suất và các hoạt động cải tiến hệ thống?
 • Những quá trình nào được áp dụng để cho phép những người làm công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức đóng góp vào cải tiến liên tục
 • Quá trình xem xét của lãnh đạo có xác định các cơ hội cải tiến không?
 • Làm thế nào để tổ chức sử dụng quá trình phân tích dữ liệu hiệu suất của mình để xác định các cơ hội cải tiến?
 • Các quá trình được tổ chức sử dụng để chứng minh rằng nó đã cải thiện tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường để nâng cao kết quả hoạt động môi trường là gì?

Nguồn: https://committee.iso.org/files/live/sites/tc207sc1/files/EMS%20APG%20Improvement.pdf

Dịch: Google Stranslate