Quản Trị 24h

Ví dụ về phân tích mối nguy an toàn thực phẩm – ISO 22000:2018

Hiện tại, Một số doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018, tuy nhiên bảng phân tích môi nguy sử dụng theo tiêu chuẩn HACCP biên bản 2003 nên chưa thể hiện đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và các mối nguy. Do đó, tôi soạn ví dụ này để các bạn có thể tham khảo để đúng tinh thần tiêu chuẩn.

Biên soạn: Nguyễn Hoàng Em