Quản Trị 24h

QUY TẮC THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÍ CHẤT GÂY DỊ ỨNG TRONG THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THỰC PHẨM CXC 80 – 2020

Một trong những thay đổi quan trong nhất của HACCP 2020 là tách yêu cầu quản lý chất dị ứng thành một điều khoản riêng và theo hướng dẫn “QUY TẮC THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÍ CHẤT GÂY DỊ ỨNG TRONG THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THỰC PHẨM – CXC 80 – 2020″. Đây là bản dịch tiếng Việt:

  1. Quản lý chất dị ứng – CXC 80-2020: CODE OF PRACTICE ON FOOD ALLERGEN MANAGEMENT FOR FOOD BUSINESS OPERATORS CXC 80 2020

Người dịch: Nguyễn Hải Bảo Mơ